Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11003
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2167/LĐTBXH-KHTC 24/06/2022

Công văn số 2167/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025

2169/LĐTBXH-KHTC 24/06/2022

Công văn số 2169/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp)

480/QĐ-LĐTBXH 10/06/2022

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH Quyết định phê duyệt điều chỉnh hình thức thanh lý tài sản cố định của Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm sơn

1920/LĐTBXH-QLLÐNN 09/06/2022

Công văn số 1920/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP dịch vụ và vận tải Biển Bắc Hải Phòng nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1833/LĐTBXH-KHTC 03/06/2022

Công văn số 1833/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

1776/LĐTBXH-QLLÐNN 31/05/2022

Công văn số 1776/LĐTBXH-QLLÐNN V/v giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

445/QĐ-LĐTBXH 30/05/2022

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH VV công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

182/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 182/CV-BCSÐ VV triển khai hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW

181/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 181/CV-BCSÐ Vv triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW

1191/LĐTBXH-TE 19/04/2022

Công văn số 1191/LĐTBXH-TE Vv hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em

Chung nhan Tin Nhiem Mang