Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Một năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề và chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020: Cơ hội và thách thức

Một năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề và chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020: Cơ hội và thách thức

01/05/2014
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, ngày 1/6/2012 đánh dấu mốc quan trọng của sự kiện lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành một nghị quyết về chính sách xã hội với tên gọi “Nghị quyết 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Nghị quyết đặt mục tiêu “Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân”.
Công tác bình đẳng giới: một số kết quả đạt được năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014

Công tác bình đẳng giới: một số kết quả đạt được năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014

18/04/2014
Theo đánh giá của Liên hợp quốc tại Báo cáo phát triển con người năm 2013, chỉ số bất bình đẳng giới của Việt Nam đứng thứ 48/150 quốc gia được xếp hạng. Báo cáo nghiên cứu thường niên Khoảng cách giới toàn cầu (GGG) 2013 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố cho thấy, vẫn chưa có một quốc gia nào đạt được bình đẳng giới. Việt Nam được xếp hạng thứ 73 trong tổng số các quốc gia được xếp hạng về thu hẹp khoảng cách giới, đứng sau một số quốc gia trong khu vực ASEAN là Phi-líp-pin (thứ 5), Xin-ga-po (thứ 58), Lào (thứ 60) và Thái Lan (thứ 65).
Nhận diện những thách thức trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường.

Nhận diện những thách thức trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường.

10/04/2014
Những năm qua, nhờ vận hành linh hoạt các thể chế chính sách, Việt Nam đã thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
Xây dựng luật an toàn vệ sinh lao động và góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các quyền cơ bản của con người

Xây dựng luật an toàn vệ sinh lao động và góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các quyền cơ bản của con người

31/03/2014
Nội dung về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Việt Nam đưa vào trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động (năm 1991) và trong Bộ luật Lao động từ năm 1994 (Chương IX, An toàn lao động, Vệ sinh lao động và một số điều khác có liên quan trong các chương khác). Tuy nhiên, những quy định về ATVSLĐ còn được đưa vào trong nhiều Luật như: Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã... và nhiều văn bản do Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành. Các văn bản này tuy khá đầy đủ nhưng tản mạn, đang tạo ra một hệ thống chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc thực thi.
Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định và phát triển đất nước.

Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định và phát triển đất nước.

10/03/2014
Trong công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 8%/năm, tỷ lệ nghèo giảm nhanh còn hơn 9% . Hệ thống chính sách an sinh xã hội từng bước được hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt quan tâm đến người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc, dân cư vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Đối tượng tham gia và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội được mở rộng, đa dạng về hình thức và gia tăng về qui mô; dân cư vùng nông thôn đã bước đầu chủ động phòng ngừa, đối phó, giảm thiểu và khắc phục có hiệu quả những rủi ro để ổn định cuộc sống
Phương hướng hoạt động xuất khẩu lao động năm 2014

Phương hướng hoạt động xuất khẩu lao động năm 2014

05/03/2014
Năm 2013, sự nghiệp XKLĐ Việt Nam tiếp tục gặp những khó khăn do kinh tế thế giới phục hồi chậm sau khủng hoảng. Thêm vào đó, tình hình bất ổn định chính trị ở khư vực Trung Đông, Bắc Phi và suy thoái kinh tế ở một số nước Châu Âu đã làm giảm cầu lao động ngoài nước trên thị trường lao động quốc tế
Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014

04/03/2014
Năm 2013, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cả nước, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2013 đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể là: Bộ đã xây dựng, trình 55 đề án, trong đó đã thông qua, ban hành 41 đề án, là một trong số Bộ, ngành xây dựng trình ban hành nhiều đề án trong năm. Hệ thống văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình, đề án mới ban hành đã dần đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, để điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành; tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt ở các vùng khó khăn, cải thiện thu nhập, đời sống cho hàng chục triệu người, tạo ổn định xã hội, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao.
Những bước tiến quan trọng trong công tác bảo trợ xã hội

Những bước tiến quan trọng trong công tác bảo trợ xã hội

01/03/2014
Bảo trợ xã hội là một trong những hợp phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội và là một tiêu chí được cộng đồng quốc tế sử dụng đánh giá tiến bộ và công bằng xã hội cùa một quốc gia. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2013, lĩnh vực bảo trợ xã hội đã có những thành công nhất định về cơ chế, chính sách và kết quả hoạt động

Chung nhan Tin Nhiem Mang