Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị thường kỳ 6 tháng đầu năm 2010 của Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

14/07/2010

Sáng ngày 14/7/2010, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuộc họp nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2010 của Uỷ ban.

Nhìn chung, trong 6 tháng qua, các hoạt động của Uỷ ban được thực hiện khá hiệu quả. Việc hướng dẫn cho hoạt động tổng kết Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam được đảm bảo tiến độ và nhận được sự phản hồi tốt từ các bộ, ngành và địa phương; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị được nghiêm túc thực hiện. Uỷ ban cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trừ trung ương đến cơ sở; duy trì và tăng cường các hoạt động hợp quốc tế…

Điểm mới trong năm 2010 là đã có sự thống nhất ngành dọc từ trung ương đến địa phương trong quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cán bộ phụ trách về lĩnh vực này mới được hình thành và chuyển giao nhưng đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả. Đồng thời, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Chương trình hành động của Chính phủ thực Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thúc đẩy các bộ, ngành thành viên của Uỷ ban tích cực, chủ động hơn trong việc xây dựng, lồng ghép vấn đề giới trong ngành mình phụ trách một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo và đề nghị các thành viên cần tập trung vào các công việc then chốt sau:

-Nghiên cứu đánh giá và xây dựng báo cáo cũng như tổ chức thực hiện tổng kết Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 một cách thực chất và hiệu quả;

-Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước; trong đó có việc hoàn thành dự thảo Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trình Chính phủ ban hành;

Đôn đốc cũng như phối hợp kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ;

-Xây dựng Đề án hướng dẫn kiện toàn tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ đối với các bộ, ngành, các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân;

-Tiếp tục đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ;

-Tổ chức đánh giá cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp;

-Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án và hoạt động quốc tế về bình đẳng giới…

Xem