Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011

13/12/2011

Năm 2010, kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ khủng hoảng kinh tế, bên cạnh thiên tai, dịch bệnh liên tục xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, thu nhập và đời sống nhân dân


Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Năm 2010, kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ khủng hoảng kinh tế, bên cạnh thiên tai, dịch bệnh liên tục xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, thu nhập và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành.

Nhạy bén, quyết liệt, kịp thời của Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên nước ta đã vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế và phát triển với mức tăng trưởng 6,78%, ổn định được kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong năm qua, mặc dù chịu tác động, sức ép rất lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội chung của cả nước, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đều đạt kết quả tích cực, cụ thể là tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển mới dạy nghề, giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch năm 2010 và kế hoạch 5 năm (2006-2010); các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực của ngành được triển khai đồng bộ và có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2009. Nhiều chính sách, đề án mới ban hành và thực hiện trong năm đã và đang phát huy tác dụng, góp phần cải thiện đời sống cho hàng chục triệu người, tạo ổn định xã hội, cuộc sống của nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách nhìn chung được quan tâm, đảm bảo.

Bước sang năm 2011 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm khởi đầu để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

Theo dự báo, hình kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mới. Nền kinh tế trong nước có xu hướng phục hồi khá nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; thị trường có dấu hiệu khởi sắc... Bên cạnh đó, năm 2011 cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường; nguy cơ lạm phát, giá cả tăng cao… ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư, việc làm, thu nhập của người lao động, giảm nghèo, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Do vậy, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành là rất nặng nề, đó là:

1. Tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động cho 87 ngàn người. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4,5%. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động.

2. Tuyển mới dạy nghề cho 1,86 triệu người.

3. Phấn đấu 96% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; xây mới 7.000 nhà, sửa chữa, nâng cấp 57.000 nhà tình nghĩa; 58 tỉnh, thành phố cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ chính sách.

4. Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới; trong đó các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 4%.

5. Cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn vươn lên hoà nhập cộng đồng.

6. Thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em: 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xuống dưới 6%; 60% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

7. Tăng cường bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quyền của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội và gia đình.

8. Giáo dục, chữa bệnh cho 3.000 đối tượng mại dâm; dạy nghề, tạo việc làm sau giáo dục, chữa bệnh cho 2.000 người hoàn lương. Cai nghiện, phục hồi cho 50.000 lượt người, trong đó cai nghiện mới 20.000 người; dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho 9.000 người; Xây dựng, chuyển hoá thêm 1.000 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2011 đòi hỏi toàn ngành phải có sự tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án bảo đảm tính đồng bộ và kịp thời. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác dự báo, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn trên các lĩnh vực của ngành. Xây dựng mô hình, cách làm phù hợp của địa phương để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Hai là, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, thực hiện pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và cải thiện điều kiện lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… trong khu vực doanh nghiệp; nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tiền lương để khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động và góp phần thu hút nhân tài. Mở rộng cơ chế, quy trình đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc cụm, nhóm doanh nghiệp; nhân rộng mô hình xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh trong doanh nghiệp; củng cố, tăng cường lực lượng thanh tra lao động. Triển khai thực hiện chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động giai đoạn 2011-2015; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ba là, tăng quy mô, nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo cơ hội việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục đổi mới, phát triển hệ thống dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động, gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới dạy nghề về quy mô, cơ cấu cấp trình độ, ngành nghề đến năm 2020 phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Bốn là, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người có công. Tiếp tục xử lý các trường hợp còn tồn đọng. Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách còn bất hợp lý. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”.

Năm là, tập trung nguồn lực đầu tư, thực hiện giảm nghèo bền vững và tăng cường hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, cơ chế hiện có, bổ sung chính sách mới nhằm tăng nhanh hộ giầu, giảm mạnh hộ nghèo, khuyến khích hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Tập trung chỉ đạo, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; thực hiện hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nhằm giảm nghèo bền vững. Đảm bảo cơ bản các đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; tạo điều kiện về giáo dục, dạy nghề, tín dụng, tạo việc làm tăng thu nhập cho người tàn tật và đối tượng xã hội hoà nhập cộng đồng. Phát triển nghề công tác xã hội; đào tạo đội ngũ cán sự xã hội, xây dựng và hình thành mạng lưới cán sự xã hội tại thôn, bản, xã, phường.

Sáu là, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Hành động quốc gia Vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2011-2020; chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015. Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo sự chuyển biến tích cực về cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, từng bước giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em. Củng cố, tăng cường và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách quốc gia và Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Mở rộng các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhân rộng mô hình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; mô hình thí điểm bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bảy là, thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người về bình đẳng giới. Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới, kế hoạch hành động vì tiến bộ phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Tám là, giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai. Huy động hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tránh xa con đường ma tuý, mại dâm; phát động phong trào toàn dân phát hiện người nghiện, vận động đối tượng nghiện và gia đình người nghiện tự khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện. Đưa công tác cai nghiện phục hồi, phòng chống mại dâm vào chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; chuyển hóa những xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư nâng cao năng lực về quy mô, chất lượng hoạt động hệ thống cơ sở Giáo dục - Lao động - Xã hội.

Chín là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và sắp xếp hợp lý cán bộ, đặc biệt là cán bộ địa phương, cơ sở; tăng cường năng lực làm việc và hiệu suất công tác thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.


Nguồn: Tạp chí Lao động

Xem