Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng mức đầu tư lên 5 tỷ đồng cho xã thực hiện chương trình 135

10/11/2004

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc có nhiều khó khăn. Theo đại biểu Giàng A Quẩy (Hà Giang), chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở miền núi hiệu quả thấp do chưa có sự chỉ đạo thống nhất nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực này . Muốn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần cơ cơ chế phối hợp đồng bộ, tăng cường liên kết 4 nhà, hình thành vùng sản xuất hàng hoá có hiệu quả . Đại biểu Giàng A Quẩy đề nghị, Chính phủ cần quan tâm quy hoạch vùng, không để phát triển tự phát; xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển cho miền núi.

Từ thực tế địa phương, đại biểu Nông Thế Cừ (Cao Bằng) cho rằng đầu tư cho miền núi lớn nhưng hiệu quả chưa cao, đề nghị cần tiếp tục thực hiện chương trình 135, nâng mức đầu tư cho xã bởi với mức 5 tỷ đồng, xã rất khó thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội miền núi, nếu tính riêng làm đường giao thông qua núi đá mỗi km làm đường cần 1 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh đầu tư, cần chuyển giao khoa học kỹ thuật, quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ, nâng cao dân trí ở khu vực miền núi. Đề cập đến việc phát triển kinh tế- xã hội gắn với xoá đói giảm nghèo một cách bền vững, đại biểu Mai Thế Dương (Bắc Kạn) cho rằng hiện nay xoá đói giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều thách thức. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát điểm còn thấp so với mặt bằng chung, một số tỉnh chưa tự cân đối ngân sách nên nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo chưa đảm bảo; cơ sở hạ tầng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá. Nguồn vốn xoá đói giảm nghèo chưa đáp ứng, mới chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa thực sự chú trọng đầu tư cho những công trình phục vụ sản xuất. Ông Mai Thế Dương đề nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan cần đánh giá việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội miền núi; đổi mới việc phân bổ nguồn vốn xoá đói giảm nghèo phù hợp với đặc thù địa phương theo hướng đầu tư tập trung, có trọng điểm; nâng chuẩn nghèo dể những hộ vượt chuẩn thực sự thoát nghèo. Các bộ, ngành tăng cường liên kết, hỗ trợ các tỉnh khó khăn về cơ sở hạ tâng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Nên chăng, đối với mỗi hộ nghèo có một người được hỗ trợ về đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sự bền vững trong xoá đói giảm nghèo.
Xem