Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiều kết quả quan trọng trong công tác bình đẳng giới tại Bắc Giang

15/05/2023

 Nhằm thúc đẩy công tác BĐG, VSTBPN, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác BĐG, VSTBPN trên phạm vi toàn tỉnh, gắn nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu BĐG vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. Hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BĐG, VSTBPN, các văn bản pháp luật mới liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền công tác cán bộ nữ. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), coi đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Đội ngũ cán bộ nữ được ưu tiên cử đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị… Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng. Nhằm nâng tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp để đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra tại Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030, Ban VSTBPN tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác cán bộ nữ nhằm nâng tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp.
Các chính sách trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm có liên quan trực tiếp đến các đối tượng nữ được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai, như: Tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nữ công nhân lao động, nữ đoàn viên thanh niên tỉnh; Điều tra, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, về thực trạng việc làm, tình trạng thất nghiệp của người lao động để kết nối cung cầu; Triển khai các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” tập trung vào khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”… Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ. Tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình của nhà nước để thuận lợi vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
bđg-1352023_1.jpg
Hoạt động bảo đảm BĐG trong gia đình được tổ chức rộng khắp từ cơ quan, đơn vị đến các địa phương trên địa bàn thông qua các phong trào, chương trình, hội thảo, như: Hội thảo "Truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình"; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống bạo lực gia đình được tích cực triển khai. Toàn tỉnh đã thành lập được 1.457 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; 523 mô hình hoạt động độc lập; 647 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác BĐG, VSTBPN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích. Vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định, khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế - lao động được thu hẹp… Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại UBND, HĐND các cấp đều tăng so với giai đoạn trước. Cụ thể: Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại UBND, HĐND cấp xã là 25,4%; cấp huyện 50% (5/10 huyện); cấp tỉnh 28,6% (2/7 đồng chí). Tỉnh có 01 đồng chí nữ là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 01 đồng chí nữ là Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; 01 đồng chí nữ là Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Tỷ lệ nữ cán bộ công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo sở, ngành và tương đương chiếm 13,2%; Tỷ lệ nữ tham gia Đoàn ĐBQH khoá XV của tỉnh là 3/9 đại biểu (chiếm 33,3%); Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh là 26,67% (tăng 5,57%); cấp huyện là 26,4% (tăng 1,1%); cấp xã là 25,06% (tăng 2,96%).
Năm 2022, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 33.600 lao động, trong đó 16.900 lao động nữ; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 23%. Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt 64%; tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 56%. 100% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh là 116 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm của tỉnh, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2021 (116,5/100)…
Xem