Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Phước rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng

20/04/2023

Thực hiện Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/02/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu; Công văn số 551/UBND-KGVX ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc rà soát thực hiện mức lương tối thiểu, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu.

Bang-tra-cuu.jpgẢnh minh họa

Ngày 03/3/2023, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 306/SLĐTBXH-LĐVL gửi đến Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp trẻ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá, đề xuất việc điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Qua tổng hợp, Sở LĐTBXH báo cáo cụ thể như sau.

Về tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Đối với lương tối thiểu theo tháng Các doanh nghiệp thực hiện đúng Nghị định 38/2022/NĐ-CP: đảm bảo bằng và hầu hết cao hơn quy định và thực hiện đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (thỏa thuận về trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiếu).
Đối với lương tối thiểu theo giờ, rà soát hầu hết các doanh nghiệp không áp dụng trả lương theo giờ. Một số doanh nghiệp thực hiện chủ yếu đối với hoạt động mang tính thời vụ, dịch vụ hoặc có tính chất đặc thù: như 01 công ty tại địa bàn thị xã Bình Long trong lĩnh vực cung cấp vệ sĩ áp dụng trả cho nhân viên là 38.362đ/giờ (cao hơn so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP).
Nhìn chung, việc quy định lương tối thiểu giờ hiện nay dựa trên nguyên tắc lấy mức tuyệt đối của lương tối thiểu theo vùng (như Vùng I là 22.500đ/giờ, Vùng II là 20.000đ/giờ, Vùng III là 17.500đ/giờ, Vùng IV là 15.600đ/giờ) chia cho số ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn là chưa phù hợp thực tế, bởi: Lương tối thiểu theo tháng là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường (Điều 91 Bộ luật Lao động 2019). Trong khi người lao động làm việc theo giờ thường có đặc điểm chung là tính chất đa dạng về công việc và phức tạp về cường độ, năng suất lao động, trình độ, kỹ năng lao động và điều kiện lao động… (căn cứ vào đó để người sử dụng lao động sẽ thỏa thuận trả lương cho người lao động phù hợp). Hơn nữa mức lương tối thiểu theo giờ hiện hành chưa bao gồm cả việc trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu. Do vậy tiền lương tối thiểu giờ theo quy định hiện hành chưa phản ánh và tính toán đầy đủ các yếu tố trên.
Về Rà soát đánh giá địa bàn phân vùng hiện hành Theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trên địa bàn tỉnh Bình Phước mức lương tối thiểu áp dụng đối với từng địa bàn như sau:
- Vùng II: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành, huyện Đồng Phú;
- Vùng III: Thị xã Phước Long, Bình Long, huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng;
- Vùng IV: huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập.
Dự báo, thời gian tới tình hình hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do đó Bình Phước vẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định như trên cho năm 2024 và không có đề xuất điều chỉnh phân vùng.
Đối với tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của các doanh nghiệp Quý I năm 2023, đa số các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều gặp khó khăn về đơn hàng, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, may mặc, đồ gỗ, do đó doanh nghiệp không tổ chức làm thêm giờ, thu nhập của người lao động đều giảm (Công ty TNHH Yakjin Sài gòn cho công nhân nghỉ 02 tháng, Công ty TNHH Long Fa cho công nhân nghỉ luân phiên tháng 2 và tháng 3, Công ty TNHH Top Factory Việt Nam ngưng hoạt động và đang chờ làm thủ tục giải thể).
Xem