Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khánh Hòa điều tra 100 doanh nghiệp về lao động, tiền lương

18/04/2023

Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-SLĐTBXH về khai thực hiện công tác điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp năm 2023 nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhằm cung cấp cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2023, phục vụ công tác quản lý về lao động, tiền lương trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

dieu-tra-luong.jpg

Ảnh minh họa

Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành điều tra đối với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; người lao động, bao gồm lao động theo các vị trí chức danh khác nhau đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, có 100 doanh nghiệp thuộc phạm vi điều tra, trong đó: doanh nghiệp nhà nước: 02, doanh nghiệp ngoài nhà nước: 97, doanh nghiệp FDI: 01; và 200 người lao động của 100 doanh nghiệp đã được lựa chọn trong phần điều tra doanh nghiệp, số lượng người lao động điều tra được lựa chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên trên cơ sở danh sách người lao động làm trong doanh nghiệp tại thời điểm điều tra, điều tra viên lựa chọn mỗi doanh nghiệp 02 người lao động có thời gian làm việc từ 01 năm trở lên (vào làm việc trước ngày 01/4/2022).
Nội dung điều tra bao gồm các thông tin chung về doanh nghiệp, gồm có: tên doanh nghiệp, ngày tháng năm thành lập, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất, kinh doanh...; Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (doanh thu, chi phí, quỹ tiền lương, chi phí BHXH, lợi nhuận trước thuế, thuế và các khoản phải nộp); Tình hình thực hiện một số nội dung quy định của Bộ luật lao động bao gồm: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, nội quy lao động, tuyển dụng, đào 3 tạo và đào tạo lại...; Tình hình lao động, tiền lương của doanh nghiệp, bao gồm: số lượng và cơ cấu lao động, tiền lương tổi thiểu, thang bảng lương, quy chế trả lương, nâng bậc lương, các mức tiền lương trong doanh nghiệp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác có tính chất lương, tình hình đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...; Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và thu nhập của một sổ nghề, công việc của người lao động trong doanh nghiệp; Phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương của doanh nghiệp năm 2022 và ý kiến của doanh nghiệp về dự kiến mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2023.
Thông tin từ phiếu phỏng vấn người lao động bao gồm các thông tin chung về người lao động: tên, tuổi, giới tính, nơi ở, trình độ giáo dục đào tạo, thông tin về số người trong hộ gia đình; Tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động (tiền lương, thu nhập khác, tiền lương làm thêm giờ).
Cuộc điều tra về lao động, tiền lương được tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên sẽ gặp người sử dụng lao động (hoặc đại diện người sử dụng lao động), người lao động đề nghị cung cấp số liệu, trả lời các câu hỏi theo phiếu điều tra.
Xem