Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghệ An: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy

07/12/2022

 Trong ngày 7/12, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin-06.PCTNXH.jpgẢnh minh họa.

Theo quy chế, phương thức phối hợp là căn cứ tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác. Cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau: Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, email, điện thoại hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến. Tổ chức họp giao ban liên ngành. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ cơ quan chủ trì giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi bảo đảm đúng nguyên tắc phối hợp. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế. 

 Nội dung phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh gồm: Phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, đảm bảo kinh phí liên quan đến công tác lập hồ sơ và tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng tự nguyện hoặc người được cơ quan có thẩm quyền đề nghị theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp tuyên truyền phổ biến về tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy; về thẩm quyền, hình thức và quy trình tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy. 
Phối hợp trong công tác quản lý địa bàn, hướng dẫn tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phân loại người nghiện ma túy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, người làm công tác thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy và tại các cơ sở được chỉ định tham gia công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. 
Đồng thời, rà soát, lựa chọn các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm địa điểm thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy. 
Khi các cơ sở y tế có thẩm quyền, cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho an ninh, an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy thì đồng thực hiện việc xác định tình trạng nghiện. Cùng với đó, trao đổi thông tin, thực hiện chế độ báo cáo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định. 
Trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện quy chế phối hợp
UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai Quy chế phối hợp. Chỉ định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trực thuộc Sở Y tế tham gia xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở tạm giữ hành chính; các địa điểm xác định tình trạng nghiện cho người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính do công an đề nghị. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý. 
Chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy, các điều kiện, thủ tục, trình tự xác định tình trạng nghiện ma túy đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện trên địa bàn tỉnh. Xem xét, thống kê các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện theo quy định hiện hành… 
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND cấp huyện trong việc triển khai Quy chế phối hợp. Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. Kịp thời gửi thông báo cho cơ quan công an cấp huyện nơi thường trú, tạm trú của đối tượng đến cai nghiện tại cơ sở cai nghiện sau khi kết thúc chương trình cai nghiện để cơ quan Công an theo dõi, quản lý đối tượng sau cai. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc đủ điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn để thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.  
Công an tỉnh chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các ngành chức năng thống nhất với ngành y tế về số lượng người cần xác định tình trạng nghiện ma túy hiện tại trên địa bàn; phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trong việc lựa chọn địa điểm thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. 
Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoặc các phương pháp tự vệ cho cán bộ nhân viên y tế nhằm chủ động xử lý các tình huống xấu xảy ra trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng nghiện ma túy. Cử lực lượng hỗ trợ các ngành chức năng bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống xấu xảy ra trong quá trình tổ chức, thực hiện xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở y tế khi cần thiết. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ lực lượng y tế trong quá trình khai thác thông tin người cần xác định tình trạng nghiện ma túy. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi phá hoại, có thái độ, hành vi đe dọa, hành hung đối với nhân viên y tế… 
UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý; chỉ đạo việc phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy. 
Các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy. Chủ động đề nghị công an, cơ quan chức năng khác trên địa bàn phối hợp tham gia khai thác thông tin người cần xác định tình trạng nghiện ma túy nhằm hạn chế việc đối tượng khai báo gian dối, không đầy đủ làm ảnh hưởng đến công tác xác định tình trạng nghiện ma túy… 
Xem