Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Nghệ An

08/09/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn yêu cầu các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Ảnh minh họa
Công văn nêu rõ, để khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh  giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu (các huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện có liên quan triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt.
UBND tỉnh Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát kết quả phê duyệt của UBND các huyện có liên quan về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh; tổng hợp số liệu gửi về UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Tài chính trước ngày 05/10/2022.
Giao Sở Tài chính trên cơ sở số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ nhà ở do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, chủ trì lập kế hoạch vốn thực hiện chính sách (bao gồm tất cả các nguồn vốn) gửi kết quả về UBND tỉnh và Sở Xây dựng, hoàn thành trước ngày 20/10/2022.
UBND tỉnh giao UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân bằng hình thức phù hợp; tổ chức công bố công khai các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách.
Đồng thời, triển khai rà soát, tổng hợp, phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định.

Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt phải phân loại xây mới nhà ở và sửa chữa nhà ở; đồng thời phải phân loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở theo Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-BXD, gửi Quyết định phê duyệt danh sách về các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính, hoàn thành, trước ngày 25/9/2022./. 

Xem