Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Long An lên kế hoạch cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025

15/12/2021

Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 được đồng bộ, kịp thời và thống nhất trên địa bàn tỉnh, ngày 14/12, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 4094/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1705) về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Quyết định số 1705, nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đồng thời, xác định rõ mối quan hệ giữa các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 1705.Long-An-nhanh-chong-giam-ngheo-1-1540527058-width640height363.jpg

Theo Kế hoạch, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An căn cứ quy định tại Quyết định số 1705 và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể:
(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sâu rộng đến các cấp, các ngành và người dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.
(2) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
(3) Rà soát, tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.
(4) Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
(5) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Xây dựng tiêu chí khuyến khích cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng về thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.
(6) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; khơi dậy, phát huy tinh thần nỗ lực, tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo và cộng đồng.
(7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình; có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng mục tiêu đã được phê duyệt.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 khi Chính phủ ban hành tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 -2025; Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương sớm hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 làm cơ sở thực hiện Chương trình.
Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng mới hoặc lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ, dự án có liên quan đến công tác giảm nghèo trong phạm vi của Chương trình thuộc trách nhiệm được phân công của từng ngành, bảo đảm không chồng chéo với các nhiệm vụ, nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia khác.
Sở Kế hoạch đầu tư, trình UBND tỉnh ban hành quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và tham mưu UBND bố trí kinh phí sự nghiệp đối ứng của địa phương (nếu có) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Xem