Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thừa Thiên Huế lấy ý kiến xây dựng đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

08/07/2022

 Chiều 8/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị báo cáo Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (tiếp tục thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020), toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 9.703 hộ nghèo (tỷ lệ: 2,99%) và 12.104 hộ cận nghèo (tỷ lệ: 3,73%). Trong khi đó, nếu dựa theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Thừa Thiên Huế có 16.006 hộ nghèo (50.660 khẩu), tỷ lệ: 4,93%; có 12.803 hộ cận nghèo (41.043 khẩu), tỷ lệ 3,94%. Các các dịch vụ xã hội cơ bản thiếu hụt của hộ nghèo, như: việc làm, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, giáo dục, chất lượng nhà ở, nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, phương tiện tiếp cận thông tin,…
Giai đoạn 2021 - 2025, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 - 2,2%. Đến cuối năm 2025, huyện A Lưới và 100% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh đảm bảo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước.
Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, tổ tư vấn đưa ra các dự án thành phần, gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.
Tổ tư vấn cũng đề xuất nhiều nhóm chính sách chung và đặc thù trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, như: Chính sách hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho thành viên thuộc hộ cận nghèo; Chính sách xoá nghèo cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến năm 2025; hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không có khả năng lao động; Phân công các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xoá nghèo theo địa chỉ cho các hộ gia đình nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; Chính sách Hỗ trợ cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững; Chính sách xoá nhà tạm cho hộ nghèo; Chính sách ưu đãi lãi suất vay vốn và bổ sung ngân sách (tỉnh, huyện) uỷ thác qua NHCSXH để cho các hộ nghèo vay theo kế hoạch giảm nghèo theo địa chỉ của từng địa phương,…
Các chuyên gia cũng lưu ý Thừa Thiên Huế cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới, 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người đang thụ hưởng chính sách người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Tỉnh cần phân quyền, phân cấp mạnh về nguồn lực cho cấp xã để chủ động tổ chức thực hiện và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Đề án ở cấp tỉnh, huyện, xã và các ngành gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Xây dựng quy trình, hướng dẫn phương pháp, cách làm “giảm nghèo theo địa chỉ”, lấy hộ nghèo làm trung tâm. 
Rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững sau 3 năm kể từ thời điểm hộ gia đình thoát nghèo. Đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo các chính sách hỗ trợ trong quá trình thực hiện Chương trình. 
Tăng cường huy động đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,…
Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 1.336,104 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, phân tích làm rõ thêm tình hình nghèo thực tế tại địa phương và đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các giải pháp để giải quyết chiều thiếu hụt việc làm; tư liệu sản xuất; việc nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với từng địa bàn cụ thể; việc huy động, phát huy các nguồn lực giảm nghèo. Mặt khác, các đại biểu cũng quan tâm đến cách tổ chức thực hiện đề án đến từng cấp địa phương; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, người dân về giảm nghèo bền vững,..       
Đại diện tổ tư vấn báo cáo tiền Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025
Đại diện tổ tư vấn báo cáo tiền Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, Chính quyền và toàn thể nhân dân trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; là điều kiện để bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Theo ông Bình, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện theo chủ trương giảm nghèo theo địa chỉ, theo nguyên nhân, nguyện vọng và đúng thực chất, không chạy theo thành tích được thực hiện tốt. Có chính sách khuyến khích, động viên hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Giảm dần các hỗ trợ trực tiếp, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng, nhóm hộ có liên kết theo chuỗi giá trị, các dự án giảm nghèo hiệu quả; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; hỗ trợ cải thiện, nâng cao mức sống cho hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội để đảm bảo an sinh xã hội. Huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu Sở LĐ-TB&XH tỉnh cần phối hợp với đơn vị tư vấn để bổ sung và sớm hoàn chỉnh đề án; đồng thời có kế hoạch triển khai vào thực tế đời sống ngay sau khi đế án được ban hành. 

Xem