Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Tháp: Lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể sẽ được hỗ trợ lương và đào tạo

28/07/2022

 Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể sẽ được hỗ trợ lương, mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động của các tổ chức kinh tế tập thể; chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2022 - 2025. 

Theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 25/7/2022: Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể sẽ được hỗ trợ lương, với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. 

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể.img-5606-1-233339.jpg
Đồng Tháp tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Trong đó, hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên, mức chi hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/1 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 1 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo theo chế độ công tác phí tại Nghị quyết số 142/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh. 
Điều kiện hỗ trợ: Được tổ chức kinh tế tập thể cử tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của đơn vị; đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo, có năng lực và trình độ phù hợp với khóa học.  
Đối với trường hợp cử đi đào tạo dài hạn, ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 2, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, đối tượng được hỗ trợ phải dưới 50 tuổi và cam kết bằng văn bản làm việc trong khu vực kinh tế tập thể ít nhất gấp đôi thời gian tham gia khóa đào tạo, chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết. 
Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể.
Xem