Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

28/04/2022

Ngày 27/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định quy định rõ đối tượng và điều kiện hỗ trợ, mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022, của Thủ tướng Chính phủ về quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.lao-dong-thue-nha-crop-1644289946479-1645087258-090284.jpegẢnh minh họa

UBND Thành phố ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách; hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký ban hành quyết định đến khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đối với từng chính sách theo thời hạn quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. 
Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước các cấp. Các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương: Cân đối trong dự toán đầu năm, 50% dự phòng còn lại, tăng thu ngân sách (sau khi dành nguồn cải cách tiền lương) để thực hiện chính sách.
Trường hợp đã sử dụng các nguồn trên mà không bảo đảm nguồn lực để thực hiện, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố (đồng gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, bổ sung.
UBND Thành phố giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp kịp thời các cơ quan cấp trên để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Các đơn vị, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công. Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. 
Tổ chức hướng dẫn quy trình nội bộ, quy trình tiếp nhận và giải quyết các TTHC trong việc tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm giải quyết của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bảo đảm công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giữa các phòng, ban, đơn vị. Tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) định kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc đột xuất khi được yêu cầu.
Xem