Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

20/02/2022

Bộ Xây dựng vừa có công văn 420/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. 

xaydungnhaonguoicocong-100667.jpg
Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngày 24/11/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8622/VPCP-CN về việc Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025, xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, quyết định.
Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung như sau:
 Báo cáo số liệu các hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 và Khoản 1 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; Số liệu các hộ gia đình theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 100 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
 Đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở; Trong đó, đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Báo cáo được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo số liệu và đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách nêu trên trong giai đoạn 2021 – 2025 để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. 

Xem