Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Tháp: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 202

22/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 21/12, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

lan-dau-tien-xay-dung-de-an-chuyen-sau-ve-day-va-hoc-phap-luat-trong-truong-nghedocx-1618304036214.jpeg

Ảnh minh họa
Trong giai đoạn 2022 – 2027, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu sẽ đào tạo, bồi dưỡng 25 đến 30 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyên, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Đồng thời, phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị; 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp; 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại; 100% trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa v.v…
Đối tượng được PBGDPL theo Chương trình sẽ là những người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
Để Chương trình được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Kế hoạch.
Trong đó, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn như: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập, các bài giảng sẽ được xây dựng theo hướng trực quan gắn với thực tiễn giúp người học dễ tiếp thu; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL; Hình thành cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với cơ quan tư pháp trên địa bàn để người học và các nhà giáo được trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, PBGDPL; Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL;…
UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo Kế hoạch
Xem