Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hết hiệu lực

06/12/2021

 Triển khai lộ trình hướng dẫn áp dụng Luật số 69/2020/QH14 sẽ có hiệu lực 01/01/2022, sau khi rà soát giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo yêu cầu tại công văn số 2053/LĐTBXH ngày 01/7/2021 của Bộ LĐTBXH, ngày 15/8/2021 Cục QLLĐNN đã tạm dừng đăng ký hợp đồng đối với các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực và Bộ LĐTBXH đã có thông báo bằng văn bản danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực tới các Ủy Ban nhân dân cấp Tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Như vậy, các doanh nghiệp này chỉ được phép tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung ứng đã được Cục QLLĐNN thẩm định trước ngày 15/8/2021 .

Về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong danh dách trên theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật số 72/2006/QH11 và khoản 7 Mục 1 Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 như sau:  
Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn hiệu lực theo qui định tại Điều 24 Luật Người  lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng cung ứng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quĩ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.
Danh sách doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực (xem tại đây)
Xem