Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An Giang rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

21/08/2021

UBND tỉnh An Giang giao Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan… tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, chính xác, công khai, minh bạch. 

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, chính xác, công khai, minh bạch, dân chủ, có sự tham gia các cấp, các ngành và của người dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH theo quy định.
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững tỉnh An Giang năm 2021; Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở xây dựng các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho giai đoạn 2022 - 2025.
Bên cạnh đó, xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

An Giang rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 - Ảnh 1.
An Giang triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, chính xác, công khai, minh bạch.

Kế hoạch đề ra nội dung: Rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP; Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ mỗi năm 1 lần, thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 14/12 của năm.
UBND tỉnh giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn kinh phí chi cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Luật Ngân sách nhà nước.
Cục Thống kê phối hợp với Sở LĐTBXH trong quá trình kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các huyện, thị xã, thành phố về số hộ dân cư, số nhân khẩu trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. Các tổ chức chính trị xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn An Giang...) chủ động, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Xem