Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

15/05/2021

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2020 – 2025) xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025; trong đó tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân trên 4,0%/năm, riêng hai huyện 30a giảm bình quân trên 5,5%/năm; đến năm 2025 huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo, ít nhất 40 xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới. 

 Mù Cang Chải: Điểm sáng về giảm nghèo ở Yên Bái

Xác định rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nên công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình này giai đoạn 2016-2020 đã được huyện Mù Cang Chải rất quan tâm, chú trọng.
Ban Chỉ đạo cấp huyện đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong tổ chức thực hiện; quy định cụ thể các chỉ tiêu theo dõi, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo đối với cấp huyện; chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn được triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. 
Cùng với đó, nguồn lực bố trí để thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện đầy đủ và kịp thời so với nhu cầu thực hiện và huy động các nguồn lực khác lồng ghép để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đảm bảo đúng, đủ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành, sở có liên quan theo từng nội dung của chương trình. 
A2-DSC02509.jpg
Bà con các dân tộc Yên Bái tích cực chuyển đổi cây trồng cho năng suất cao
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 gồm tổng thể 5 dự án, gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án truyền thông và giảm nghèo về truyền thông; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình cùng một số chính sách giảm nghèo khác. 
Trong đó, Chương trình 30a đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ xúc tiến thương mại; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ. 
Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn. 
Các chính sách khác cũng đã hỗ trợ giảm nghèo trên nhiều phương diện, từ nhóm chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến nhóm chính sách hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận các dịch vụ xã hội (y tế, nhà ở, tiền điện, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giáo dục - đào tạo). 
Các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch theo giai đoạn. 
Qua thực hiện Chương trình, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm trên 8,6%/năm - vượt so với mục tiêu kế hoạch huyện và vượt so với mục tiêu tại Quyết định số 1722/QĐ/TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (huyện nghèo 4%/năm); đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 66,79% năm 2016 xuống còn 8,54% năm 2020. Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch chương trình. 
Riêng trong 2 tháng đầu năm 2021, Mù Cang Chải giải quyết việc làm cho 170 người. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội 82 người, lao động ngoại tỉnh 83 người, vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 5 người; chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp 36 người. 
Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải; 76,9% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 96% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 94% công trình thủy lợi nhỏ đầu tư đáp ứng 75-80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng.
95% số hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác đạt 95% vượt so với mục tiêu; tỷ lệ cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động đạt 100% so với mục tiêu...
Các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở… tạo điều kiện và là động lực để hộ nghèo cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo. 
Các dự án, chính sách giảm nghèo được triển khai, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực cũng đã tạo điều kiện cho người dân cải thiện điều kiện sống và người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các hoạt động y tế dự phòng, chương trình tiêm chủng cho trẻ em, hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới 5 tuổi... 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin năm 2020 đạt 98%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 đạt 76,9% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 99,1%. 
Đến hết năm 2020 tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 75%; tỷ lệ làng bản đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 71,4%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 85,2%; tỷ lệ hộ dân dùng điện lưới quốc gia đạt 82%... 
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được chú trọng tập trung đầu tư, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt… về cơ bản đã phát huy được hiệu quả sử dụng, tạo điều kiện cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu buôn bán, trao đổi, sản xuất hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại.
Gắn chương trình phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông thôn với đô thị, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường. 
Năm 2021, Mù Cang Chải phấn đấu huyện sẽ giảm nghèo 6,5% dự kiến theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025; giải quyết việc làm mới cho 1.200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,1%; 642 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,07%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc/số phải tham gia đạt 94,5%.
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021
Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 214 về thực hiện Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021.
Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo cần khẩn trương trao đổi, thống nhất với các địa phương được giao phụ trách về danh sách cụ thể của các hộ nghèo sẽ được các cơ quan, đơn vị trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thoát nghèo năm 2021. Trên cơ sở đó, tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm bắt đặc điểm, nhu cầu của từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; khẩn trương ban hành, tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch giảm nghèo đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi.
Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2021 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc như rà soát, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo, phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo... Trên cơ sở đó, xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện, cơ hội cho người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo...
Kế hoạch số 19 – KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái ngày 23/2/2021  về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu về giảm nghèo bền vững năm 2021 theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy. Đồng thời, góp phần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2021.
Mục tiêu tổng quát trong năm 2021 là hướng tới giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, các chương trình đào tạo nghề, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động là hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh
Xem