Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân

15/08/2020

 Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị 40), giai đoạn từ 2016 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình mới, các chính sách mới liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 40, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2015 về việc triển khai Chỉ thị 40 trên địa bàn tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng CSXH Việt Nam liên quan đến công tác tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong kế hoạch hoạt động hàng năm.
Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Ninh tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương bổ sung nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định; Duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.
Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách luôn được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Đăng tải các tin, bài phóng sự về hoạt động tín dụng chính sách trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện; Tổ chức Hội thi nghiệp vụ tín dụng giỏi tỉnh, thi tìm hiểu về Chỉ thị 40...  để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh của các xã, phường, thị trấn, trong các cuộc họp, hội nghị hoặc tại các buổi phát tiền vay, các buổi sinh hoạt tổ, soạn tờ rơi gửi đến khách hàng, niêm yết tại Điểm giao dịch xã; từ đó, người dân và các hộ vay vốn hiểu hơn về Ngân hàng CSXH, có ý thức, trách nhiệm hơn đối với khoản vay của mình và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững và nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng.
Thực hiện chủ trương “đa dạng hoá nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của Trung ương và địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH tập trung huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên thị trường và từ các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác với phương châm “nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”. Tính đến ngày 30/6/2020, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 312,1 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn. Tính riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay là 277,7 tỷ đồng tăng 808% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW (cuối năm 2014 là 34,36 tỷ đồng). Trong đó: Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là: 194,9 tỷ đồng, tăng 160,5 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách cấp huyện là: 117,2 tỷ đồng (bắt đầu thực hiện từ khi Chỉ thị được ban hành), 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã quan tâm dành nguồn vốn ngân sách thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Điển hình một số địa phương có nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH lớn là: Hạ Long (37,5 tỷ đồng), Cẩm Phả (20,2 tỷ đồng), Móng Cái (12 tỷ đồng), Đông Triều (8,5 tỷ đồng).
Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao. Quy mô các chương trình tín dụng chính sách ngày càng được mở rộng, chất lượng tín dụng được đảm bảo với 18 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai, tăng 6 chương trình tín dụng chính sách so với khi bắt đầu triển khai Chỉ thị số 40 (năm 2014). Trong giai đoạn từ 2014 - 6/2020, các tổ chức Hội đoàn thể đã thực hiện nhận ủy thác với doanh số cho vay đạt 5.946,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ 3.869,1 tỷ đồng (chiếm 5% doanh số cho vay). Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đến 30/6/2020 đạt 3.069 tỷ đồng (chiếm 98,8% tổng dư nợ) với 69.682 hộ vay tại 2.255 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 1.471,7 tỷ đồng (tăng 92%) so với cuối năm 2014.
Nhờ vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Quảng Ninh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách  một cách thuận lợi và kịp thời. Trong giai đoạn 5 năm (2014-2019), cùng với nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, NHCSXH đã giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 154.407 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn đã góp phần giúp 54.409 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; thu hút, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định; 64 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có 2.484 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, sửa chữa nâng cấp trên 52.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng mới 1.196 căn nhà cho hộ nghèo...
Tín dụng chính sách dần khẳng định là công cụ hữu hiệu của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Quảng Ninh. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm nhanh và sâu so với mặt bằng chung của cả nước. Cụ thể, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2015 là 15.340 hộ, đến năm 2019 giảm xuống còn 1.896 hộ (giảm 13.444 hộ, bình quân mỗi năm giảm hơn 2.600 hộ); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,56% năm 2015 xuống còn 0,52% (giảm 4,04%, bình quân mỗi năm giảm 0,8%). Số hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm từ 10.586 hộ năm 2015 xuống còn 6.017 hộ vào cuối năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,15% xuống 1,64%.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành đòn bẩy, động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân tự tin hơn trong quá trình vươn lên thoát nghèo toàn diện, chung tay cùng với cộng đồng phát triển kinh tế-xã hội địa phương./. 

Xem