Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động từ ngày 15/9/2020

03/08/2020

Từ ngày 15/9/2020, điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành.  

Cụ thể:

Thứ nhất, điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi phục hồi chức năng:
Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động;    
- Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thứ hai, mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động:
- Mức hỗ trợ tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức nặng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt.(Hiện nay, quy định mức hỗ trợ tối đa là không quá 02 lần mức lương cơ sở/người/lượt)
- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.
Xem