Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ - TBXH đề xuất kéo dài thời hạn cho vay từ gói 62.000 tỷ đồng

04/08/2020

Bộ LĐ - TBXH đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho vay từ gói 62.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội khi xảy ra dịch Covid-19 lần 2. 

 Bộ LĐ - TBXH đã có Tờ trình gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ LĐ - TBXH, tính đến ngày 27/7/2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17,5 ngàn tỷ đồng. Kho bạc bạc Nhà nước trung ương đã thực hiện giải ngân 11.920,865 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.964.652 người và 12.784 hộ kinh doanh, gồm: đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ 11.562.186 người với kinh phí là 11.504,656 tỷ đồng; đối tượng là người lao động đã được hỗ trợ 402.466 người với kinh phí là 403,425 tỷ đồng. Chi cục Thuế đã thực hiện thẩm định được 22.908 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ...
Chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam)
Thống kê của các Trung tâm dịch vụ việc làm 63 tỉnh, thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có 569.929 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019 (389.088 người). Số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 507.585 người, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019 (385.055 người). Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là  934.162 lượt người, tỷ lệ này giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2019 (176,5%); số người được hỗ trợ học nghề là 13.476 người, giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2019 (19.172 người).
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 30/6/2020, có 1.519 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động, với tổng kinh phí gần 475,33 tỷ đồng.
Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, so với dự kiến ban đầu số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ người lao động còn ít, nhất là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp 15.909 người (dự kiến ban đầu là 1 triệu người); người sử dụng lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc…
Người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm
Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trong nước cũng đã sử dụng hết nguồn lực dự trữ, đồng thời, trên cơ sở tổng hợp tình hình thực hiện việc hỗ trợ các nhóm đối tượng và để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19, Bộ LĐ - TBXH đề xuất: Mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm 2020 và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn.
Theo đó, đối với Nghị quyết số 42/NQ-CP, bổ sung vào khoản 1 mục II cụm từ: “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động)". Và bổ sung câu: Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020.
Cụ thể sửa đổi thành: "Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 02 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020.”
Tại khoản 2 mục II, sửa đổi thành: "Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội”.
Bộ LĐ - TBXH đề xuất bổ sung nhiều đối tượng thụ hưởng gói 62 nghìn tỷ đồng
Đối với Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Bộ LĐ - TBXH đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 thành: “Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020”.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 thành: “Làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của đơn vị, số dư của tháng liền kề trước khi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cở sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”.
Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15: Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 “Ngân sách nhà nước cấp phí quản lý cho Ngân hàng chính sách xã hội theo mức 1%/năm trên số dư nợ cho vay bình quân của các khoản cho vay theo quy định tại Quyết định này”…
Xem