Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phấn đấu đảm bảo đời sống cho 100% hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La

22/06/2020

 Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; tập trung tăng cường tuyên truyền, huy động và bố trí các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sơn La, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có hơn 20.000 người có công, trong đó 3.400 đối tượng được chi trả chế độ thường xuyên. Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, như: Trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chế độ điều dưỡng; miễn thuế sử dụng đất, cấp thẻ bảo hiểm y tế... Trong năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 1.144 hồ sơ đề nghị các chế độ chính sách như: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công từ trần; trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ; tổ chức cho 202 trường hợp người có công đi điều dưỡng và chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình 1.855 trường hợp. Phối hợp thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay,  9.141 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa về nhà ở, đạt 100% kế hoạch, với số tiền giải ngân hơn 256 tỷ 690 triệu đồng. Tỉnh cũng đã tổ chức chuyển trao 21.783 suất quà; giúp 9.119 ngày công lao động dựng nhà, dọn vệ sinh, trị giá hơn 350 triệu đồng; tặng 333 chiếc áo ấm, 58 sổ tiết kiệm, trị giá trên 200 triệu đồng; hỗ trợ 5 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở huyện Mường La, trị giá 50 triệu đồng/nhà…
Các hội, đoàn thể chung tay thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công
(Ảnh: Đức Tuấn)
Việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng được tỉnh Sơn La xác định là việc làm thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội; thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Địa phương đã tập trung tăng cường tuyên truyền, huy động và bố trí các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch hướng đến mục tiêu đảm bảo 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú vào cuối năm 2020. Đồng thời thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản  như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin…, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trong năm 2019 - 2020.
Phấn đấu sẽ không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi, người có công
Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020. Thời gian triển khai thực hiện năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai Kế hoạch thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội, quyết tâm triển khai thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
 

 

Xem