Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sơn La: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

08/04/2020

 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2020. Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về công tác bình đẳng giới.

 
 
Sơn La: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới - Ảnh 1.
 
Mục tiêu cụ thể được đặt ra trong năm 2020 là: 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp; 60% trở lên người dân ở các khu dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ xây dựng chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới; Phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; Phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.
Các nội dung được triển khai bao gồm: Tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

 

Xem