Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách về việc làm, thu nhập và giảm nghèo ở Quảng Trị

28/11/2012

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã triển khai chương trình mục tiêu việc làm với nhiều giải pháp, đạt được kết quả khả quan. Tình hình cung lao động dần dần được kiểm soát, cầu lao động tăng lên rõ rệt về cả chất lượng và số lượng.

Tình hình người lao động thất nghiệp và thiếu việc làm đã được hạn chế, thị trường lao động mở rộng, linh hoạt và có tính cạnh tranh cao. Nhận thức của người lao động ngày càng được nâng lên, năng động và chủ động tự tìm tạo việc làm. Nhà nước cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều lao động.
Hàng năm toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 8.000 lao động, trong 5 năm (2006-2010) đã tạo việc làm cho 41.394 lao động, đạt 103% so với kế hoạch. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 5,2% năm 2006 xuống còn 4,54% năm 2010. Tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng dần, năm 2006 đạt 75% đến năm 2010 tăng lên 85%. Chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo. Đa số hộ nghèo được nâng cao nhận thức, cố gắng tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt.
Kết quả giảm nghèo của toàn tỉnh trong 5 năm (2006-2010) đã vượt mục tiêu đề ra, giảm từ 38.085 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 28,4% năm 2006 xuống còn 18.048 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 12% vào cuối năm 2010 (theo tiêu chí cũ). Tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu như thế nhưng công tác chăm lo tìm tạo việc làm và giảm nghèo của tỉnh vẫn chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao.
Trong nhiều nguyên nhân thì có nguyên nhân khách quan chi phối đó là Quảng Trị là tỉnh thuần nông, địa hình phức tạp, điểm xuất phát thấp, nền kinh tế chưa phát triển nên cơ hội việc làm còn ít; đời sống của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn; điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiên tai bão lụt xảy ra hàng năm gây thiệt hại nặng nề nên nhiều hộ đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo…
Để đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng, nhất là người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCHTƯ (khóa XI) về một số vấn đề an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020 đề ra mục tiêu về việc làm, thu nhập và xóa nghèo, phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo tăng trên 3,5 lần so với năm 2010; tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,5-3%/năm, các huyện, xã có tỉ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.
Để đạt mục tiêu đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, địa phương là đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng các chính sách tạo việc làm và giảm nghèo đối với các huyện nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; thu hẹp chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh về mức sống và an sinh xã hội.
Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới. Xây dựng chiến lược việc làm cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế, từng huyện, thị xã, thành phố gắn với chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động cho từng thời kỳ phát triển của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng nghèo để giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, thu nhập và giảm nghèo là công việc lâu dài, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lồng ghép vào trong các chương trình phát triển; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, điều chỉnh thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng và triển khai các dự án giảm nghèo. Đồng thời nhà nước cần quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, chiến lược mang tính liên vùng; hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho người nghèo tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực và ý thức chủ động vượt khó, thoát nghèo, tạo ra sự phát triển đồng đều, hài hòa giữa các vùng miền, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Xem