Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ

24/04/2023

Đây là phương châm Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định đề ra trong quá trình triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách bảo hiểm xã hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao chỉ số hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

bhxh-16774896452622146561205.jpgẢnh minh họa

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định cho biết, 100% các thủ tục hành chính về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được niêm yết, công khai tại trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại các Văn phòng đại diện An Nhơn, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ và đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Sở LĐTBXH, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Định tập trung triển khai đẩy mạnh giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công. Áp dụng 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (Giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính các văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Định; giao dịch điện tử; giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích) tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động khi tham gia giao dịch giải quyết chế độ BHTN.

Sở LĐTBXH phối hợp với BHXH tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch của UBND tỉnh; chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc cập nhật bổ sung CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam hoàn thành đảm bảo tiến độ.
Đối với khu vực phi chính thức Sở LĐTBXH phối hợp với BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp để phát triển lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia BHXH; thực hiện rà soát dữ liệu đơn vị sử dụng lao động do ngành Thuế và Sở Kế hoạch - Đầu tư cung cấp, tập trung tuyên truyền, khai thác, phát triển lao động thuộc các doanh nghiệp tư nhân tham gia BHXH.
Hàng năm, căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện; chỉ đạo Phòng LĐTBXH, các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH từ năm 2019 đến nay đều hoàn thành chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (năm 2019: 14,57%/14,5%; năm 2021: 16,49%/15,89%; năm 2022: 17,58%/17,05%; năm 2023 (dự kiến): 18,27%/18,21%); riêng năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao (15,33%/15,5%).
Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhận thức người sử dụng lao động và người lao động về BHXH được nâng cao; ý thức chấp hành pháp luật BHXH của đơn vị sử dụng lao chuyển biến tích cực thể hiện qua số lượng đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH tăng qua từng năm.
Các cơ quan trong chương trình phối hợp có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong công tác tuyên truyền, thực hiện pháp luật BHXH, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành về thực hiện chính sách BHXH; có sự quyết tâm thực hiện thắng mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của các cấp, các ngành.
Chính sách BHXH đã cơ bản đi vào cuộc sống, có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, xem chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian tới, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức thích hợp. Thực hiện cơ chế chia sẻ kịp thời các thông tin có liên quan giữa Sở LĐTBXH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cơ quan Thuế, cơ quan BHXH và cơ quan Công an để cập nhật kịp thời thông tin về số lượng doanh nghiệp hoạt động, người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động được tham gia BHXH, BHTN, ngăn chặn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có biểu hiện chây ỳ, trốn đóng BHXH, BHTN cho người lao động.
Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức phù hợp với tiềm năng từng nhóm đối tượng; giao số chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý, nhân viên đại lý, đồng thời có giải pháp quản lý, động viên, khen thưởng kịp thời những đại lý làm tốt và chế tài cụ thể đối với nhân viên đại lý không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật.
Xem