Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khảo sát, đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới tại Quảng Ninh

16/06/2022

 Để có cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết và đề xuất các chính sách trong Luật Bình đẳng giới (sửa đổi), trong 2 ngày 09-10/6/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội do đồng chí Nghiêm Xuân Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc Vụ Bình đẳng giới và Viện Khoa học lao động và Xã hội phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và nghiên cứu, xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới. 

Làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐTBXH có đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực Bình đẳng giới/Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Đại diện Sở LĐTBXH báo cáo tóm tắt tình hình triển khai 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới tại Quảng Ninh. Trên cơ sở hệ thống pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình, đề án, Chiến lược, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện Chương trình, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2011-2015; giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực và vào các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức cho người dân và trong các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương toàn tỉnh.
Theo đó, nhiều kết quả tích cực đã đạt được và có sự chuyển biến rõ nét ở các chỉ tiêu: (1) Thúc đẩy phụ nữ tham gia lĩnh vực tham chính, tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh tăng cao hơn các nhiệm kỳ trước; tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và nữ đại biểu dân cử ở các cấp; (2) Phụ nữ được đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng tăng, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phụ nữ yếu thế được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ; (3) Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách riêng, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng số phụ nữ được hưởng lợi, nhất là phụ nữ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh dịch (Tỉnh chủ động ban hành các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ dạy nghề; chính sách hỗ trợ nhà ở thu hút lao động khu công nghiệp; nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; trợ giúp giáo dục; BHY tế; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa thuộc diện được hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước…)...; (4) Công tác truyền thông nâng cao nhận thức được tăng cường: mở rộng địa bàn, số lượng người tham gia, đổi mới hình thức truyền thông, tích cực tuyên truyền thực hiện pháp luật về Bình đẳng giới lồng ghép với thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em; Luật phòng, chống mua bán người…), huy động sự tham gia tích cực của nam giới và giới trẻ; (5) Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em được tăng cường thông qua phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ và duy trì, nhân rộng Mô hình phòng chống bạo lực giới ở các cấp; việc phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bình đẳng giới và bạo lực giới được nghiêm minh; (6) Huy động nguồn lực ở các cấp và hợp tác quốc tế được tăng cường; (7) Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh rõ nét hơn; (8) Công tác thanh, kiểm tra pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các chính sách đối với lao động nữ tại địa phương và doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; (9) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp được tổ chức thường xuyên, các lĩnh vực quy định trong Luật Bình đẳng giới trong đều có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, qua 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới vẫn còn có hạn chế: (1) Công tác chỉ đạo, giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở một số địa phương chưa được thường xuyên; cán bộ làm công tác bình đẳng giới thường xuyên thay đổi, thiếu kiến thức, kinh nghiệm; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên về giới và bình đẳng giới còn mỏng; (2) Tình hình bạo lực đối với phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em ở một số địa phương tăng, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sớm hành vi bạo lực giới đạt hiệu quả chưa cao; tình trạng ly hôn tăng, tình trạng tảo hôn còn; công tác vận động xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp kém do đại dịch ảnh hưởng tới đời sống nhân dân nhất là phụ nữ và trẻ em. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới chưa được chú trọng, nhất là xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, lựa chọn giới tính thai nhi; công tác phát hiện, tư vấn, can thiệp trong vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình còn lúng túng, phối hợp chưa hiệu quả; (3) Việc bố trí kinh phí hoạt động Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và công tác bình đẳng giới ở các sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nhiều sở, ngành chưa bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; nhiều địa phương bố trí kinh phí còn quá thấp nên công tác bình đẳng giới chưa rõ nét, chủ yếu mới tập trung cho công tác tuyên truyền, các nội dung khác hầu như không có nguồn kinh phí để hoạt động (Nhiều địa phương cấp huyện bố trí kinh phí cho công tác Bình đẳng giới và hoạt động Ban vì tiến bộ của phụ nữ  mức 10-20 triệu đồng/năm); (4) Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ở các cấp còn hạn chế, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ nữ; việc triển khai công tác bình đẳng giới ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn chậm, chưa được chú trọng; (5) Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, khó khăn do địa bàn rộng, kinh phí hạn hẹp, trình độ người dân và năng lực cán bộ hạn chế; (6) Công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bình đẳng giới chưa được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp còn hạn chế và chưa được thường xuyên.
Qua buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐTBXH, các đại biểu thảo luận và tham gia một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các Bộ ngành tiếp tục quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bình đẳng giới đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, trong đó đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới như: chính sách đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện; các vấn đề về phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em, cộng đồng LGBT; hôn nhân có yếu tố nước ngoài; hướng dẫn cụ thể việc lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, việc lồng ghép giới trong từng ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mỗi Bộ, ngành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; Ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, các mô hình, dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực giới; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện bình đẳng giới và lồng ghép giới trong từng lĩnh vực; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sản phẩm và nội dung trruyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng (lãnh đạo quản lý; cán bộ bình đẳng giới; cộng tác viên; cơ sở cung cấp dịch vụ; các cơ quan tư pháp; cơ quan truyền thông)...
 
 bdg-14.6-2.png
Đoàn công tác của Bộ LĐTBXH  làm việc tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Chương trình làm việc của đoàn khảo sát của Bộ LĐTBXH có buổi làm việc với UBND thị xã Quảng Yên và 3 xã, phường thuộc thị xã về công tác triển khai thưc hiện 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới nhằm thu thập thông tin, số liệu về thực trạng tổ chức thi hành và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới năm 2006; đánh giá các thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân. Trong đó tập trung đánh giá về các nội dung để điều chỉnh, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, thực hiện Lồng ghép giới và giải quyết những vấn đề bất cập trong công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, nhân lực thực hiện công tác bình đẳng giới ở các cấp, các ngành.

 

Xem