Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Người lao động được hưởng lợi thêm từ Nghị quyết 68 của Chính phủ

06/08/2021

Để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, Nghị quyết 68/NQ-CP Chính phủ đã quyết định giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Với việc giảm mức đóng này thì người lao động cũng được hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ.  

Theo đó, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, người sử dụng lao động đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống Covid-19 (trước khi giảm thì mức đóng là 0.5% hoặc 0.3% tuỳ đối tượng người sử dụng lao động).
Như vậy, từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022, hàng tháng người lao sẽ nhận thêm được 1 khoản hỗ trợ nhỏ từ số tiền mà người sử dụng lao động được giảm để phòng, chống dịch.
Mức hỗ trợ 0,5% hoặc 0,3% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng (tuỳ doanh nghiệp đang đóng ở mức nào). Mặc dù số tiền này không lớn, tuy nhiên nó cũng sẽ hỗ trợ được phần nào cho người lao động vượt qua khó khăn mùa dịch.
Ngoài ra, từ ngày 1/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó mức đóng vào Quỹ đối với công chức, người lao động cũng có sự thay đổi.
Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang: Đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng (trước đây, đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp).
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp: Đóng 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động (hiện tại, đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng).
Như vậy, việc giảm mức đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai so với quy định hiện hành cũng phần nào giúp người lao động giảm được các khoản chi hàng tháng. Đồng thời tăng thêm thu nhập nhờ việc nhận thêm được khoản tiền từ việc miễn giảm Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xem