Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

14/07/2021

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh, ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 3154/UBND-VX về việc triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động. Việc hỗ trợ cho các đối tượng phải đảm bảo theo các trình tự, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Riêng đối với đối tượng là lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản riêng theo đúng quy định
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo 4  nguyên tắc: 1) Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; 2) Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; 3) Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và nguồn lực để thực hiện các chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ, đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất; 4) Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.
1.jpg
Chi trả hỗ trợ người lao động Bình Dương
Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương, các cơ quan báo đài, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, kết quả giải quyết chính sách cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách này.
Xem