Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phú Yên: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

10/03/2015

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình hành động triển khai Quyết định 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Chương trình hành động đề ra mục tiêu năm 2015 phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn dưới 7,73% (từ 2% đến 2,5% so với năm 2014), riêng huyện Sông Hinh và Đồng Xuân giảm từ 4% đến 5%.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết của HĐND tỉnh; bảo đảm hộ nghèo, người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản; cải thiện điều kiện sống của người nghèo, trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, đặc biệt hộ nghèo, người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt... ở các huyện, xã nghèo, thôn, buôn đặc biệt khó khăn đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới.
Chương trình đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó năm 2015 sẽ ưu tiên bảo đảm nguồn lực và chủ động huy động lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đặc biệt tập trung giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát nhằm giúp hộ nghèo tiếp cận các chính sách hiện có; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, lồng ghép hiệu quả từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2015, các xã này cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh theo Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tập trung triển khai đề án Phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2017 đối với huyện nghèo Sông Hinh và Đồng Xuân theo Quyết định 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Chương trình, cũng trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ xây dựng đề án Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm - giảm nghèo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm - giảm nghèo tỉnh. Đồng thời, xây dựng các đề án đăng ký hộ thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đề án Cơ chế hỗ trợ chính sách giảm nghèo đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đề án Xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020; đề án Thực hiện chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số tỉnh đến năm 2020. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, nhất là giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Bảo đảm hộ nghèo, người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo, trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, nước sinh hoạt, đặc biệt hộ nghèo, người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn.
Theo kết quả điều tra, năm 2011, toàn tỉnh có 45.606 hộ nghèo, đến 2014 còn 23.556 hộ nghèo (giảm 22.050 hộ nghèo), tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 19,46% năm 2011 xuống còn 9,73% cuối năm 2014. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn cao; việc lồng ghép chính sách, cân đối nguồn lực và công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo còn hạn chế, chưa tạo động lực để người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

 

Xem