Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2020: Tỷ lệ hộ nghèo ở Thái Nguyên còn 3,1%

16/10/2020

Theo báo cáo của Sở lao động – Thương binh và Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo ở Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 đã giảm từ 13,4% (năm 2016) xuống còn khoảng 3,1% vào cuối năm 2020 (bình quân giảm 2,06%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra). 

 Trong giai đoạn tiếp theo, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn, huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới...

Có được kết quả này là do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Chương trình giảm nghèo đã tích cực tham mưu UBND tỉnh phân công, phân cấp, phối hợp trong công tác ngày càng hiệu quả hơn. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, theo đó, có nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Có thể nói, 5 năm qua, công tác tuyên truyền về giảm nghèo ở Thái Nguyên được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, đã làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về công tác giảm nghèo. Trong đó, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu, các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao... giúp người dân có thể vận dụng, học tập làm theo.
Tiếp đó, tỉnh đã huy động tốt nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, chú trọng việc tạo nguồn vốn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Trong giai đoạn vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã cho 51.554 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi, kinh phí 2.209.813 triệu đồng; trong đó hộ nghèo vay 1.077.684 triệu đồng/26.405 lượt hộ; cho hộ cận nghèo vay 785.853 triệu đồng/17.951 lượt hộ, cho hộ mới thoát nghèo 346.276 triệu đồng/7.198 lượt hộ. Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, Thái Nguyên đã huy động được 6.462.416 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn do Trung ương phân bổ khoảng gần 9%; vốn ngân sách tỉnh chiếm trên 7%; vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 45%; vốn từ các chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo chung chiếm 37%; vốn huy động khác chiếm gần 2%.
Đặc biệt, Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, trong giai đoạn 2016 – 2020, như:100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT, trong đó tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người hộ cận nghèo nâng tỷ lệ bao phủ BHYT dự kiến năm 2020 đạt 98,5%; miễn giảm học phí cho 185.905học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và người nghèo với kinh phí là 49.076 tỷ đồng; trợ cấp xã hội 156.947 học sinh với kinh phí 42.557 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 75.823 học sinh, nâng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,6%; hỗ trợ về nhà ở cho 3.591 hộ nghèo; tạo việc làm cho 21,5 ngàn lao động (chỉ tiêu là 15 ngàn). Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2020 là 70% (hoàn thành chỉ tiêu).
Xem