Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH tích cực, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế về lao động và xã hội

24/11/2020

“Bộ LĐ-TBXH đã tích cực, chủ động tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế như các công ước quốc tế về lao động, việc làm, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, tham gia các Hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA, cũng như đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức đa phương, song phương… góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo tiền đề, mở ra khả năng mới hợp tác trong tương lai”.

Thực hiện Quyết định 145/QĐ - TTg ngày 20/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược được ban hành tại Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016, sáng nay (24/11), Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030”. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dự và chủ trì Hội thảo.
IMG-1292.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo
Hội nhập và hợp tác quốc tế về lao động và xã hội đứng trước nhiều thách thức, tác động
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, trong lĩnh vực lao động và xã hội, trên cơ sở Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 145/QĐ - TTg ngày 20/1/2016, Bộ LĐ-TBXH đã tích cực, chủ động tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế như các công ước quốc tế về lao động, việc làm, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, tham gia các Hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA… cũng như tham gia vào các tổ chức đa phương, khu vực như Hội đồng quản trị của Tổ chức lao động quốc tế ILO, Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN.
Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác song phương truyền thống như Lào, Nga và các đối tác tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, EU, Hoa Kỳ…, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo tiền đề, mở ra khả năng mới hợp tác trong tương lai.
IMG-1270.JPG
Toàn cảnh Hội thảo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, hội nhập quốc tế về lao động và xã hội ngày càng mở rộng về phạm vi, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức. Từ những hợp tác ban đầu đơn thuần cứu trợ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, đến nay đã chuyển dần từ phương thức “ viện trợ “ sang “chuyển giao trí thức, công nghệ quản lý” với các hỗ trợ kỹ thuật về hoạch định chính sách, xây dựng văn bản pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội ....
“Hội nhập quốc tế đã góp phần tích cực trong việc ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em …” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng hội nhập và hợp tác quốc tế về lao động và xã hội đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thách thức, tác động, cũng như thế giới đã trải qua nhiều thay đổi to lớn.
Rõ nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng lao động, việc làm, trở thành một ưu tiên hàng đầu của các nước. Tiếp đó là xu hướng già hóa vẫn tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên, đòi hỏi những thay đổi về chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội… Gần đây nhất là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đã làm cho thế giới phải nhìn nhận lại cách tiếp cận trong giải quyết nhiều vấn đề, đặc biệt là an sinh xã hội và hòa nhập cho các nhóm yếu thế, thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về mọi mặt giữa các nước để ứng phó với đại dịch.
Trước những thách thức và bối cảnh mới trên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị các đơn vị trực thuộc ngành LĐ-TBXH từ Trung ương tới địa phương cần đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, tiếp tục xem xét bổ sung, điều chỉnh kế hoạch trong thời gian tới, đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế phù hợp với tình hình mới.
Thực hiện đồng bộ và cơ bản theo các mục tiêu Chiến lược đề ra
Theo Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu tổng quát nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của Việt Nam, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển LĐ-TBXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phấn đấu phát triển lĩnh vực LĐ-TBXH đạt trình độ các nước ASEAN -6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN-4 vào năm 2025.
IMG-8167.JPG
 Ông Nguyễn Mạnh Cường – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Hội thảo
Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược tại Quyết định 1825/QĐ-LĐTBXH, ngày 30/12/2016 của Bộ LĐ-TBXH, tập trung vào 05 nhiệm vụ ưu tiên bao gồm: Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực LĐ-TBXH; Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm; Hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Hội nghiệp quốc tế về an sinh xã hội; Hội nhập ASEAN về LĐ-TBXH.
Qua đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược cho thấy, các mục tiêu hội nhập quốc tế do ngành đặt ra về hoàn thiện thể chế theo các cam kết quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế, hội nhập về an sinh xã hội, lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hội nhập ASEAN được thực hiện khá đồng bộ và cơ bản theo các mục tiêu đề ra.
Luật pháp chính sách trong 5 năm qua được hoàn thiện, đặc biệt là Bộ Luật lao động 2019 được thông qua; thông qua đa số các công ước cơ bản của ILO trong đó có Công ước 98. Các công tác về lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội, thúc đẩy việc làm bền vững, hội nhập ASEAN đều đạt dược nhiều kết quả và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Ở cấp địa phương, trên cơ sở chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, đa số các địa phương đều xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược sau khi Quyết định 145/QĐ - TTg ban hành được 01 đến 02 năm.
IMG-8161.JPG
Bà Valentina Barcucci, Chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO chia sẻ về Tương lai viêc làm và an sinh xã hội trong bối cảnh mới
Trên cơ sở đó, các địa phương đã chủ động lồng ghép việc thực hiện vào các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của địa phương về lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo, an sinh xã hội với nhiều kết quả khả quan.
Tuy nhiên, qua rà soát các báo cáo thực hiện Chiến lược cho thấy một số khoảng trống trong các báo cáo. Theo đó, đa số các báo cáo chưa gắn kết thực sự hoặc có phân tích trong bối cảnh xu hướng hiện tại của quốc tế như: biến đổi khí hậu, thiên tai, chuyển đổ số, tăng trưởng xanh, Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, già hóa dân số. Các định hướng và ưu tiên còn chung chung, chưa cụ thể.
Về định hướng thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Chiến lược 2021-2025 trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Mạnh Cường – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế lưu ý, Quyết định 145/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành đầu năm 2016, tuy nhiên, đến cuối năm 2016, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" và năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW.

Do đó, giai đoạn 2020-2026 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cần có sự trao đổi, điều chỉnh kết hợp thêm căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết 38/NQ-CP Chính phủ. 

 

Xem