Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/03/2020

Sáng ngày 24/3/2020, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng thẩm định tới từ các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị các thành viên hội đồng trên cơ sở báo cáo của cơ quan lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 20121-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng ý kiến của các chuyên gia, và nhận xét của cơ quan thường trực Hội đồng sẽ nêu lên những ý kiến bổ sung để làm rõ công tác Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

IMG-2435.jpg

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chỉ đạo phiên họp

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình biến đổi khí hậu và đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nên số người cần sự trợ giúp xã hội trên cả nước lớn, số người có thể cần sự trợ giúp xã hội lớn đến 25% dân số, trong đó có khoảng 11,3 triệu người cao tuổi, 6,2 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm, người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình; Phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố…
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật chăm lo đời sống các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Nghị quyết số 15 – NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật cũng nhấn mạnh “ Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật”.
Theo Báo cáo nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, đối tượng lập quy hoạch gồm có: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; Trung tâm công tác xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy; Các bệnh viện, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng và các cơ sở phục hồi chức năng có hoạt động y tế trực thuộc Bộ LĐ-TBXH và địa phương. Đối với cả cơ sở công lập và ngoài công lập. Quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm 2021 – 2030 ( có phân kỳ theo hai giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030), tầm nhìn đến năm 2050.
Nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thu hưởng dịch vụ trợ giúp xã hội; góp phần phòng ngừa người dân rơi vào hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của đối tượng cần giúp. Đây sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực an sinh xã hội; tổ chức không gian, quản lý mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của ngành; đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch cụ thể đối với từng loại cơ sở trợ giúp xã hội, phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn quy hoạch. Quy hoạch cũng là cơ sở để huy động nguồn lực của cộng dồng, xã hội phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội tiếp cận các nước tiên tiến trong khu vực.
IMG-2428.jpg
Các thành viên Hội đồng thẩm định trình bày ý kiến tại phiên họp
Báo cáo cũng nêu rõ việc lập quy hoạch phải phù hợp, thống nhất với các nội dung định hướng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia khác có liên quan. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng phải phù hợp với đặc điểm vùng lãnh thổ, cơ cấu dân số và số lượng người dân có nhu cầu trợ giúp xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ. Đồng thời bảo đảm phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước và khả năng huy động nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội; thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư, hình thức quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng…
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết thông qua phiên Họp, Hội đồng thẩm định cơ bản đã thống nhất về nhiệm vụ Quy hoạch của thời kỳ 2021 – 2030 cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung theo quy định của Luật Quy hoạch, cũng như Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Thứ trưởng đánh giá cao những ý kiến chuyên gia đã đề xuất nhiều đánh giá rất khách quan. Thứ trưởng cho rằng Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã sơ bộ đánh giá tổng kết thực tiễn rất cụ thể. Tại phiên họp, Hội đồng cũng đã thông qua báo cáo nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng đề nghị Cục Bảo trợ xã hội khẩn trương hoàn thiện báo cáo sớm, đặc biệt Thứ trưởng nhấn mạnh, việc hoàn thiện báo cáo cũng cần dựa trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu giải trình các ý kiến, làm rõ tầm nhìn đến 2050. Xác định rõ khu vực công lập và tư nhân trong đó chính sách khuyến khích là những vấn đề cần quan tâm trong việc lập Quy hoạch. Thứ trưởng cũng lưu ý thêm Quy hoạch cần được làm sớm, nếu không quỹ đất dành cho các công trình xã hội ở các địa phương sẽ không còn nhiều. Bên cạnh đó, Báo cáo phải làm rõ quy mô cơ sở trợ giúp xã hội sao cho phù hợp để đảm bảo công tác chăm sóc cho các đối tượng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện xây dựng quy hoạch.
IMG-2433.jpg
Quang cảnh phiên họp
Riêng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng, vừa qua được Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi lên mô hình bệnh viện, vì bệnh viện mới đủ điều kiện để thăm khám sức khỏe và các nhiệm vụ theo chức năng phục hồi chỉnh hình và phục hồi chức năng. Thứ trưởng cho rằng điều đó tạo điều kiện để tuyển dụng được đội ngũ bác sĩ làm việc chăm sóc cho các đối tượng và thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc phục hồi sức khỏe cho các đối tượng được tốt hơn. Trong tương lai, mô hình này có thể dành để hỗ trợ cho nhiều đối tượng của ngành bao gồm cả các đối tượng bảo trợ xã hội, những người bị tai nạn lao động …
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu Cục Bảo trợ xã hội cố gắng hoàn thiện phê duyệt quyết định nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo theo quy định của các văn bản, hoàn thiện hồ sơ trình bộ để xem xét phê duyệt, với tinh thần Hội đồng làm sao để nhiệm vụ quy hoạch sẽ không để lọt bất cứ nhiệm vụ nào về lĩnh vực bảo trợ xã hội đảm bảo độ bao phủ trong thực tiễn thực hiện.
Đồng thời nhắc nhở cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định sớm hoàn thành báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình chủ tịch để xem xét phê duyệt, gửi các cơ quan làm quy hoạch, các thành viên Hội đồng và trình Thủ tướng xem xét phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch.  
Cũng trong ngày 24/3/2020, Hội đồng thẩm định đã có phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Xem