Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS

05/04/2012

Đặc thù là tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chính vì vậy, bên cạnh việc chỉ đạo, điều hành phát triển KT - XH của tỉnh nói chung, việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách trong vùng DTTS được tỉnh ta đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Năm qua, cùng với các chính sách dân tộc, nhiều chương trình phát triển KT -  XH tiếp tục được triển khai, tác động tích cực đến vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo; chú trọng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dự án khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề cho người nghèo ở khu vực nông thôn, thanh niên DTTS và người tàn tật... Thực hiện chương trình xây dựng công trình nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng khó, tỉnh đã ưu tiên vốn đầu tư xây dựng 22 công trình nước sinh hoạt tập trung cho các khu vực gặp nhiều khó khăn về nước. Đặc biệt, từ các chương trình ổn định sắp xếp dân cư, quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng mới, tỉnh đã thực hiện các dự án sắp xếp ổn định dân cư, đinh canh, định cư. Thực hiện chương trình định canh, định cư, trong năm 2011 toàn tỉnh đã hỗ trợ di chuyển được 175 hộ thuộc các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé và Điện Biên đến 7 điểm tái định cư xen ghép và thực hiện định canh định cư tập trung tại 8 điểm vùng đặc biệt khó khăn của 7 huyện.

Thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg của Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh đã hướng dẫn các huyện triển khai và đã cấp 693.000 tấn muối iốt, trên 171.000 tấn lúa giống và 40.000 tấn ngô giống cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc nghèo. Từ việc triển khai các chính sách dân tộc đã giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội như chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý góp phần cải thiện đời sống vật chất, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc. Nhờ tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư trên, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư, từng bước giải quyết khó khăn về đi lại, sinh hoạt, sản xuất, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được cải thiện. Nhờ đó, năm 2011, toàn tỉnh đã có trên 3.000 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,01% xuống còn 46,01%. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, các chế độ hỗ trợ của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên, đời sống của đồng bào dân tộc tỉnh ta vẫn còn hết sức khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh vẫn cao nhất nước. Cá biệt có xã, bản, nhóm dân tộc ít người chiếm tới trên 80%. Tập quán sản xuất của bà con còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Nhiều hộ thiếu đất sản xuất, thiếu đói vào mùa giáp hạt. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng KT   XH tại các xã thuộc khu vực III còn thiếu. Gần 95% thôn, bản chưa có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Hiện còn trên 300 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia (chiếm khoảng 230%). Nhất là tại các bản vùng sâu, vùng xa, cách xa trung tâm huyện. Bên cạnh đó chất lượng giáo dục ở vùng cao còn thấp, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa kỳ khá cao, trang thiết bị tại cơ sở y tế tuyến xã còn nghèo nàn, mức thụ hưởng văn hóa của đa số đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn thấp. Do đó, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -  XH của tỉnh và đòi hỏi cán bộ làm công tác dân tộc và cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương có sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm hơn trong việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Năm nay, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song các chương trình, dự án phát triển KT - XH trong vùng đồng bào DTTS, chính sách dân tộc vẫn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên xem xét đầu tư. Vì vậy, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS, đặc biệt là những dân tộc ít người. Tỉnh sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho 72 xã khu vực III và 30 bản đặc biệt khó khăn của khu vực II. Đồng thời đôn đốc các huyện Mường Nhé, Mường Ảng và Điện Biên Đông đảm bảo tiến độ thi công công trình nước sinh hoạt tại xã Xuân Lao, Sa Dung, Nà Hỳ và Nà Khoa.  Trước mắt sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, thông tin liên lạc, phát triển sản xuất với xóa đói giảm nghèo; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương trong nước.


Xem