Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành lập hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động

04/03/2005

Ngày 28/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 40/2005/QĐ - TTg về thành lập Hội đồng Quốc gia về bảo hộ lao động.

Hội đồng Quốc gia về bảo hộ lao động có nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ Thủ tướng Chính phủ trong việc xác định phương hướng, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo hộ lao động; biện pháp chỉ đạo, điều hành các chủ trương, chính sách và Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động; làm đầu mối phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể để đảm bảo an toàn, vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động. Hội đồng gồm 20 thành viên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch, làm việc kiêm nhiệm theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và biểu quyết theo đa số. Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký gồm: Trưởng Ban là Cục trưởng An toàn lao động và một số thư ký kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần; được sử dụng con dấu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; kinh phí hoạt động chung (không bao gồm tiền lương) do ngân sách nhà nước đảm bảo. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15, kể từ ngày đăng Công báo.
Xem