Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Văn phòng chính phủ yêu cầu thực hiện tốt việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

11/12/2004

Văn phòng chính phủ vừa có công văn số 6483/VPCP về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nàh ở, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổng kết tình hình và kết quả thực hiện, đồng thời nêu vướng mắc và kiến nghị cụ thể về việc thực hiện chính sáchhỗ trợ ngưòi có công với cách mạng cải thiện nhà tở, báo cáo Thủ tướng và các Bộ, ngành lien quan trong tháng 12/2004. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – TBXH, Ban tổ chức TW Đảng và các bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện chính sách, kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cần giải quyết; đồng thời lập đề án chi tiết về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2005./. Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem