Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sẽ có pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng

19/11/2004

Bộ LĐ- TB&XH vừa trình Chính phủ dự án “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”. Theo chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ, Bộ LĐ- TB&XH sẽ tiếp tục hoàn chỉnh và thừa ủy quyền Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh này.

Theo đánh giá của Chính phủ, pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (được ban hành năm 1994) đã tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Pháp lệnh này cũng đã có những tác dụng sâu sắc đến việc giáo dục truyền thống, tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân và xã hội cùng với Nhà nước chăm lo cho người có công...Sau 10 năm thực hiện, pháp lệnh đã được sửa đổi nhiều lần để phù hợp với thực tế đời sống. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng pháp lệnh này vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự hợp lý, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ LĐ- TB&XH chủ trì soạn thảo một pháp lệnh mới là “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”. Đức Tùng (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem