Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung công ước về Quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, 2009
Các Quốc gia thành viên phải cấm việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em như đã được quy định trong Nghị định thư này.
Lĩnh vực văn bản:

Trẻ em

Ngày ban hành:

25/05/2000

Ngày Việt Nam gia nhập:

20/12/2001

Ngày có hiệu lực của văn bản:

18/01/2002

Tên văn bản:
Nghị định thư không bắt buộc bổ sung công ước về Quyền trẻ em về việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, 2009 Các Quốc gia thành viên phải cấm việc buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em như đã được quy định trong Nghị định thư này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang