Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 180
Công ước về Tiền lương, thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ đoàn trên tàu, 1996
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

27/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 180 Công ước về Tiền lương, thời gian làm việc của thuyền viên và số lượng thủy thủ đoàn trên tàu, 1996
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang