Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 508
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1037/LĐTBXH-TCGDNN 06/04/2022

Công văn số 1037/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

988/LĐTBXH-TCGDNN 04/04/2022

Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN V/v tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

303/QĐ-LĐTBXH 01/04/2022

Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025

5091/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2021

Công văn số 5091/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

4189/LĐTBXH-TCGDNN 22/11/2021

Công văn số 4189/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ su ng lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 3 năm 2021

3555/LĐTBXH-TCGDNN 12/10/2021

Công văn số 3555/LĐTBXH-TCGDNN về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045

3319/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3319/LĐTBXH-TCGDNN V/v Tuyên truyền Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

3318/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

1071/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH VV ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Việt Nam

2514/LĐTBXH-TCGDNN 03/08/2021

Công văn số 2514/LĐTBXH-TCGDNN V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH và 03/2018/TT-BLĐTBXH

Chung nhan Tin Nhiem Mang