Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 518
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1235/QĐ-LĐTBXH 18/08/2023

Quyết định số 1235/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3252/LĐTBXH-TCGDNN 15/08/2023

Công văn số 3252/LĐTBXH-TCGDNN V/v hướng dẫn nội dung chi và mức cho cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi

960/QĐ-LĐTBXH 20/07/2023

Quyết định số 960/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2030

2671/LĐTBXH-TCGDNN 13/07/2023

Công văn số 2671/LĐTBXH-TCGDNN V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng nghề thanh niên thế giới năm 2023

339/QĐ-LĐTBXH 29/03/2023

Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

795/LĐTBXH-VP 06/03/2023

Công văn số 795/LĐTBXH-VP Vv thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ

5364/LĐTBXH-TCGDNN 27/12/2022

Công văn số 5364/LĐTBXH-TCGDNN Vv công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023

1342/QĐ- LĐTBXH 27/12/2022

Quyết định số 1342/QĐ- LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu từ kinh phí quản lý dự án của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án " Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

4198/LĐTBXH-TCGDNN 20/10/2022

Công văn số 4198/LĐTBXH-TCGDNN V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

965/QĐ-LĐTBXH 17/10/2022

Quyết định số 965/QĐ-LĐTBXH Quyết định Về việc ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về giáo dục nghề nghiệp

Chung nhan Tin Nhiem Mang