Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 752
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH 11/06/2021

Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH V/v tham gia ý kiến đối với Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 và của Thủ tướng Chính phủ

1788/LĐTBXH-BTXH 11/06/2021

Công văn số 1788/LĐTBXH-BTXH V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo đánh giá và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

3239/LĐTBXH-BTXH 19/08/2020

Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

2997/LĐTBXH-BTXH 11/08/2020

Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

835/QĐ-LĐTBXH 15/07/2020

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1378/QĐ-LĐTBXH 26/09/2019

Quyết định số 1378/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng về dịch vụ báo chí, xuất bản năm 2019 của Cục Bảo trợ xã hội

1052/QĐ-LĐTBXH 29/07/2019

Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

745/QĐ-LĐTBXH 30/05/2019

Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

1851/LĐTBXH-BTXH 14/05/2019

Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1294/LĐTBXH-VPQGGN 04/04/2019

Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

Chung nhan Tin Nhiem Mang