Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11109
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
03/QĐ-UBQGNKT 14/03/2023

Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gai về người khuyết tật Việt Nam năm 2023

271/QĐ- LĐTBXH 13/03/2023

Quyết định số 271/QĐ- LĐTBXH Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

795/LĐTBXH-VP 06/03/2023

Công văn số 795/LĐTBXH-VP Vv thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ

636/LĐTBXH-TE 28/02/2023

Công văn số 636/LĐTBXH-TE VV hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trẻ em năm 2023

331-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 331-CV/BCSĐ Triển khai hướng dẫn số 88-HD/BTGTW

332-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 332-CV/BCSĐ V/v Triển khai Kế hoạch số 203-KH/BTGTW

333-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 333-CV/BCSĐ Triển khai Công văn số 4789-CV/BTGTW

568/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 568/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

569/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 569/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

01/TB-VPQGGN 23/02/2023

Thông báo số 01/TB-VPQGGN Thông báo về việc đăng ký thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang