Được phép thuê đơn vị quan trắc môi trường lao động

11/27/2018 12:00:00 AM

Bà Trần Thị Phương Hồng - Bình Định hỏi: Đơn vị của tôi có một số người làm công tác kiểm nghiệm thuốc, trực tiếp kiểm nghiệm các sản phẩm hoá dược, dược phẩm, mỹ phẩm, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại như eter, methanol, acetonitril, benzen, toluen, acid sulfuric đặc, HCl đặc...


Tuy nhiên, cơ quan kiểm tra môi trường lao động của tỉnh chỉ đo được các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn); bụi, hơi khí độc (NO2, SO2, CO2). Các điều kiện này thì đơn vị đều đạt do phải làm trong phòng thí nghiệm. Nếu căn cứ kết quả đo môi trường lao động thì các kiểm nghiệm viên không được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi làm công việc độc hại, rất thiệt thòi cho người lao động. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vướng mắc này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty nơi bà làm việc có thể thuê các đơn vị cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Bà có thể tham khảo tên những đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc xin ý kiến Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế để tìm đơn vị đo phù hợp.