Ưu đãi xã hội đối với người có công khi bước vào năm mới 2005

2/22/2005 2:31:00 PM

Tháng 12 năm 2004 Chính phủ đã trình lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Nghị quyết số 21/2003/QH11 của Quốc hội và thực hiện Quyết định số 35/2003/QĐ-TTg của Chính phủ thì dự án Pháp lệnh này sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2004, là hành lang pháp lý mới ở lĩnh vực ưu đãi xã hội đối với người có công sẽ được triển khai vào năm mới 2005. Vậy những ý tưởng chủ đạo được thể hiện ở Pháp lệnh mới này là những gì?


Chế độ trợ cấp ưu đãi được sửa đổi theo hướng cải cách, đổi mới Trong ưu đãi người có công với cách mạng có một nội dung hết sức quan trọng, đó là chế độ trợ cấp ưu đãi. ở nước ta hiện có trên 1,5 triệu người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi năm 2004 là 4.044 tỷ đồng, năm 2005 là 5.939 tỷ và năm 2006 là 6.800 tỷ đồng. Chỉ cần tăng 10.000/tháng cho một người hưởng chế độ ưu đãi thì ngân sách Nhà nước sẻ phải tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng. Trợ cấp ưu đãi có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo, cải thiện từng bước đời sống của người có công. Tuy nhiên chế độ trợ cấp này chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tế tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, vẫn lệ thuộc vào chế độ tiền lương, đời sống một bộ phân đối tượng chính sách còn gặp nhiềukhó khăn. Cụ thể là mức trợ cấp ưu đãi năm 1999 được xác định trên cơ sở của lương tối thiểu chung (120.000 đồng) nhưng những năm tiếp theo, khi điều chỉnh lương tối thiểu chung thì trợ cấp ưu đãi người có công có xu hướng giảm. Như năm 1995 trợ cấp hàng tháng đối với thương binh tính theo tỷ lệ mất sức lao động (MSLĐ), nếu MSLĐ 100% thì mức trợcấp tương ứng với 2,6 lần mức lương tối thiểu, nhưng đến năm 2001 chỉ còn tương ứng với 2,1 lần; hoặc như tuất nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ năm 1995 tương ứng với 2,0 lần mức lương tối thiểu, nhưng đến năm 2001 chỉ còn bằng 1,7 lần mức lương tối thiểu. Mặt khác quan hệ giữa các mức trợ cấp còn bất hợp lý, một số mức trợ cấp còn quá thấp như trợ cấp tuất liệt sỹ cơ bản năm 1995 qui định là 72.000 đồng/tháng, đến năm 2002 là 120.000 đồng/tháng và đến năm 2003 cũng mới được 170.000 đồng. Phụ cấp đối với người hoạt động trước cách mạng tháng Tám năm 1945 diện “tiền khởi nghĩa” từ 50.000 đồng/tháng năm 1995 đến năm 2003 cũng mới điều chỉnh lên 135.000 đồng/tháng, chưa tương quan với trợ cấp của cán bộ “Lão thành cách mạng”. Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ trong chiến tranh nay không còn khả năng lao động hoặc không tự phục vụ vụ được cũng chỉ từ 48.000 đồng/tháng đến 100.000 đồng/tháng… Cũng cần phải thấy rằng, mức trợ cấp hiện hành chưa hỗ trợ được mức sống tối thiểu đối với một bộ phận người có công còn một phần sức lao động. Thực tế đa phần đến nay họ đều đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút, khả năng tự lực là rất hạn chế, rất khó khăn trong cuộc sống gia đình, học hành và tìm kiếm việc làm. Những năm qua, nguồn hỗ trợ huy động từ xã hội tuy đã rất cố gắng nhưng không thể hỗ trợ số lượng lớn người có công, đặc biệt là ở các địa phương có đông đối tượng, bị thiệt hại nhiều trong chiến tranh, kinh tế chưa phát triển, các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ. Nhìn chung sự giúp đỡ của cộng đồng mới chỉ có điều kiện chăm lo được một số đối tượng như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Bố mẹ liệt sỹ cô đơn, thương bệnh binh nặng (khoảng gần 4% tổng số đối tượng). Để khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên, Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Tại Hội nghị lần thứ Tám (khóa IX), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về đề án này. Nghị quyết Hội nghị đã khẳng định: “Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công, bảo đảm tương ứng với mức sống trung bình của xã hội, bổ sung chế độ mai táng đối với người có công thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng mà không hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tiếp tục thực hiện trợ cấp một lần đối với người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến”. Tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Tám (khóa IX) đã được quán triệt và thể hiện ở dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Điều 4, dự thảo Pháp lệnh đã qui định: “mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng được đảm bảo tương ứng với mức sống trung bình của toàn xã hội”. Chẳng những thế, chế độ trợ cấp của 1,5 triệu người hưởng ưu đãi hàng tháng qui định ở Pháp lệnh cũng có sự đổi mới căn bản, điều đó thể hiện: Chế độ trợ cấp ưu đãi mới sẽ k