Hội nghị triển khai công tác Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử

Ngày cập nhật: 28-08-2018

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 28/8/2018, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và chính phủ điện tử. Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân và các thành viên Tổ cải cách hành chính của Bộ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân nêu rõ: Cần sớm hoàn thiện các thiết chế, tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và các văn bản quản lý điều hành chính sách.. Tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ các tại đơn vị, đi vào các hoạt động cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cơ chế tài chính. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể công việc cần thực hiện để đảm bảo triển khai đúng tiến độ; Xác định và trình Bộ những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ  đáp ứng yêu cầu chung của Chính phủ...

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan - Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo tại cuộc họp: Lãnh đạo Bộ đã quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/20111 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Công tác CCHC do Bộ trưởng chỉ đạo đã phát huy được vai trò của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, tạo động lực thúc đẩy công tác CCHC chung của Bộ đi vào thực chất... Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết số 19 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đạt được một số kết quả tích cực. Đã bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ thục. Việc ứng dụng CNTT được triển khai theo kế hoạch. Đã hoàn thành việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phiên bản 1.0 (Quyết định số 2113/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017); hoàn thành xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (http://dvc.molisa.gov.vn). Với những nỗ lực nêu trên, xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ năm 2017 đã có bước tiến đáng kể: từ xếp hạng thứ 19/19 đã vươn lên đứng thứ 12/19 và là Bộ có giá trị điểm số tăng cao nhất 8.09% (từ 71.91% năm 2016 lên 80% năm 2017) trong 19 bộ, ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Bộ còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:(1). Công tác xây dựng văn bản: vẫn còn tình trạng văn bản đăng ký xây dựng nhưng không đảm bảo tiến độ kế hoạch hoặc phải xin điều chỉnh; công tác theo dõi thi hành pháp luật triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn bị chậm tiến độ. (2). Việc công bố TTHC tuy đầy đủ nhưng còn có một số thủ tục chưa kịp thời; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức có lĩnh vực còn để hồ sơ bị quá thời hạn quy định. (3). Cải cách tài chính công vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.(4). Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa nhiều, tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến mức độ 3,4 chưa cao. Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn rất thấp. Còn có đơn vị quản lý nhà nước chưa triển khai xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Mặc dù có được những kết quả khả quan trong năm 2017 (cải thiện vị trí xếp hạng lên 12/19 Bộ, ngành), tuy nhiên, Bộ xác định đây chỉ là những kết quả bước đầu cần tiếp tục phát huy trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Lãnh đạo Bộ và tập thể cán bộ, công chức của Bộ đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện từ, tạo những bước đột phá, chuyển biến rõ nét và thực chất hơn nhằm đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của Bộ tại Quyết định số 2023/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2017  về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  trên các lĩnh vực CCHC năm 2018 (gồm 14 Kế hoạch, cụ thể tại Phụ lục kèm theo). Đặc biệt, ngày 22/3/2018, Tập thể Lãnh đạo Bộ đã có cuộc họp với tất cả 43 thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận những hạn chế nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng thông tin để đưa ra những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể trong công tác này của  năm 2018 và các năm tiếp theo. Do vậy, 08 tháng đầu năm, các nội dung nhiệm vụ CCHC về cơ bản đã được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra, trong đó một số kết quả nổi bật như sau:

Ban Cán sự đảng đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW (Quyết định số 400/QĐ-BCS ngày 29/3/2018); hoàn thành xây dựng Kế hoạch của Bộ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW. Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018). Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, Bộ đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, theo đó đề xuất cắt giảm 36 điều kiện, đơn giản hóa 34 điều kiện, loại bỏ 05 điều kiện trên tổng số 112 điều kiện kinh doanh của 09 ngành, nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, đạt tỷ lệ 65,42 %, t so vi ch tiêu ca Chính ph đ ra (là 50%). Hoàn thành xây dựng Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra về chất lượng khi nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, theo đó sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 33/33 sản phẩm hàng hóa, đạt tỷ lệ 100% (trong đó cắt giảm: 05, đơn giản hóa phương thức kiểm tra: 28).

Đồng chí Phạm Minh Hùng-Vụ trưởng Vụ CCHC Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại Hội nghị

Đặc biệt, bên cạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ đã tiến hành rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC trong các lĩnh thuộc phạm vi QLNN của Bộ. Kết quả đề xuất bãi bỏ 55 thủ tục, đơn giản hóa 141 thủ tục, đưa ra khỏi danh mục 26 thủ tục trên tổng số 345 TTHC được rà soát, đạt tỷ lệ 61,44 %. Dự kiến sau khi hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa, số lượng TTHC của Bộ sẽ giảm đi 81 thủ tục.

Bộ đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa nhiều nghị định về đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tụchành chính và đã được Chính phủ gửi lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ (Công văn số 7849/VPCP-KGVX ngày 17/8/2018. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Ban hành Quyết định số 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hoàn thành Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của 18 đơn vị QLNN thuộc Bộ.Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của Bộ LĐTBXH,  trong đó đã áp dụng triệt để việc thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm như: kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học...Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP; ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2018 và Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14/8/2018 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và giáo dục nghề nghiệp. Để tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ trong việc tra cứu thông tin, hình ảnh về phần mộ của liệt sĩ cũng như công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và báo tin về phần mộ liệt sĩ tới thân nhân liệt sĩ, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN post) xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (Công thông tin đã được khai trương tại Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ vào ngày 26/7/2018 tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Sơn Tây, Hà Nộivới sự tham dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam). Công tác này được thân nhân và gia đình liệt sỹ đánh giá cao, đã góp phần động viên về tinh thần rất đối với gia đình người có công, làm cho các khoảng cách về không gian địa lý giữa gia đình và phần mộ các liệt sỹ dường như không còn khoảng cách. Ban hành Quyết định số 992/QĐ-LĐTBXH ngày 01/8/2018 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019, theo đó, năm 2018 sẽ xây dựng, cung cấp thêm 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 06 mức độ 4. Ngoài ra, hiện nay Bộ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động để: quản lý công tác phát triển đối tượng BHXH, cung - cầu trong giáo dục nghề nghiệp và quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc, xây dựng, hệ thống hóa các phần mềm ứng dụng cho công tác CCHC (trong đó bao gồm phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ công việc, hồ sơ giải quyết TTHC) tại các đơn vị; tăng cường triển khai Hệ điều hành tác nghiệp nội bộ eMolisa 5.0 (hiện đã có 23/23 đơn vị thuộc Bộ ứng dụng Hệ điều hành tác nghiệp này) và sử dụng hòm thư công vụ (@molisa.gov.vn) trong các hoạt động quản lý, điều hành của Bộ.(10). Hoàn thành Đề án triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Tại buổi họp, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cũng đã chia sẻ những hạn chế và những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai công tác thủ tục hành chính đầu năm vừa qua để sớm có kế hoạch tháo gỡ cũng như tạo điều kiện hợp tác trong năm 2018 về công tác cải cách  hành chính kịp thời và hiệu quả hơn nữa.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019