KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tộng công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam và một số đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tộng công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam và một số đơn vị thành viên