KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Kết luận thanh tra về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang