Đề nghị xem xét nâng Pháp lệnh Ưu đãi người có công lên thành Luật Người có công

Cử tri tỉnh Bình Thuận và Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Xem xét nâng Pháp lệnh Ưu đãi người có công lên thành Luật Người có công (Cử tri tỉnh Bình Thuận, kiến nghị tại Kỳ 2, Quốc hội khóa XIV) và nghiên cứu, ban hành Luật hay Pháp lệnh thay thế cho Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành; rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng mới chưa quy định chính sách" (Cử tri tỉnh Nam Định, kiến nghị tại Kỳ 4, Quốc hội khóa XIV).

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định