Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Dự thảo Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/03/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/05/2016

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !