KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số trường Trung cấp nghề

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số trường Trung cấp nghề