Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010

19/05/2005

Ngày 16/5/2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 106/2005/QĐ – TTg về việc phê duyệt chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010.

Điều 1 Quyết định nêu rõ; Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công cuả sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam ít con (mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc là động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân là yếu tố quyết định sự thành công của công tác gia đình. Gia đình có trách nhiệm với các thành viên và với xã hội. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Mục tiêu chung của chiến lược là từng bước ổn định, củng cố xây dựng gia dình ít con (mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Quyết định cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu cơ bản cần đạt được vào năm 2010. Điều 2 nêu rõ việc Tổ chức thực hiện, trong đó Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành khác có liên quan và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chiến lược. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trần Thuý Hằng (TTXVN)
Xem