Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kon Tum quán triệt pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ

13/05/2005

UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị quán triệt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và phân tích những điểm mới của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đề cập nhiều vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn để phù hợp với điều kiện và tình hình địa phương. Các đại biểu cho rằng, việc phân cấp quản lý về tôn giáo đã được thể chế hoá một cách cụ thể hơn, song khi áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn do trình độ cán bộ cơ sở, kể cả chuyên trách chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, cần tăng cường giám sát, hướng dẫn, quản lý sát sao của cấp trên đối với cấp cơ sở. Nhiều vấn đề vẫn chưa được cụ thể hoá hoặc chưa đưa ra phương pháp xử lý cụ thể, như: việc phân cấp quản lý trong xây dựng các công trình tôn giáo dành cho cấp tỉnh quá nhiều, trong khi có những nội dung cấp cơ sở có thể giải quyết được, việc xác định diện tích đất cấp để xây dựng công trình tôn giáo. Ngoài việc chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến đóng góp để lập kế hoạch cụ thể cho việc triển khai và thực hiện 2 văn bản pháp luật nói trên một cách hiệu quả, UBND tỉnh Kon Tụm đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Chỉ thị 01 một cách sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, nhằm quán triệt những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo để thống nhất nhận thức và hành động, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Việt Dũng (TTXVN)
Xem